5.70ß

 1. Načítání komponent kusovníku do příjemky bylo pomalé, resp. od více jak 20 komponent docházelo ke "kousání" programu.

5.70c

 1. V prodeji, např. po výběru odběratele, ale i jindy, se nezobrazila suma bez DPH. Tato chyba je i ve starších verzích, minimálně až do 5.57, možná i dál. Tam není opravena.
 2. Ve slovenské verzi programu se v tisku „Mesačná uzavierka“ uváděly chybné hodnoty ve sloupci „Poc.Par:“.
 3. Ve WIN verzi při stisknuté klávese <CapsLock> nefungovaly kombinace kláves <Alt> a písmeno.
 4. Pokud měl kusovník jinou sazbu DPH než případná spřažená položka, pak se po výběru kusovníku na doklad toto DPH zkopírovalo nejen do komponent kusovníku, ale i do spřažené položky.
 5. Pokud měl kusovník spřaženou položku a došlo-li na dokladu k jeho sečtení s dříve vybraným stejným kusovníkem, množství u spřažené položky se špatně sečetlo.
 6. Pokud měl kusovník spřaženou položku, tak Oprava a kontrola dat tuto vazbu zrušila tím, že se číslo kusovníku v souboru SprPol.dbf nahradilo „T„. Asi podobně došlo ke zrušení odkazů v souborech NahrPol.dbf a DoplUd.dbf.
 7. V Prodeji v menu po <*>, položka "Sleva xx.x %"" se neprovedla.

5.71ß

 1. V DOS verzi programu nemusel z důvodu nevhodného typu kabelu fungovat od verze 5.55 zákaznický displej typu Firich VFD.

5.72ß

 1. V číselníku skupin v nastavení „Tvorby prodejních cen v příjmu a číselnících“ se jednociferná záporná hodnota marže zapisovala do dat nekorektně.

5.73

 1. Ve WIN verzi programu bylo zrychleno zpracování funkcí "Přehledy, Přehled pohybů" a "Přehledy, Denní přehled".

5.74

 1. Funkce "Přechod na nové DPH": při nastaveném parametru "Zachovat cenu" s DPH se při vlastním přechodu provede výpočet nových prodejních ceny bez DPH dvakrát. Výsledkem je, že se prodejní ceny s DPH nezachovají, ale sníží se o rozdíl nové a staré sazby DPH.

5.74b

 1. Při přechodu z verzí 5.12 a starších se chybně převedly jednotky u zboží a prací.
 2. Při přechodu z verzí 5.35 a starších se chybně převedly sazby DPH v inventurách a zrcadlech.

5.74c

 1. Pokud se v prodeji vyvolal browse a položka se dohledávala zadáním její ceny, mohlo dojít k vypsání jedné položky na dvou řádcích browse.
 2. Funkce "Zrušení dokladů" havarovala na nekonzistentních datech (2 záznamy se shodným číslem dokladu v hlavičkovém souboru). Při pádu byla hlášena chyba 1680 - načtení smazaného záznamu.
 3. V browse "Faktury a dobropisy" nebyly zvýrazněny doklady, u nichž vypršel termín splatnosti. V browse "Reklamace" nebyly zvýrazněny doklady, u nichž vypršel termín vyřízení reklamace.

5.75

 1. Program při svém startu i při vytváření prodejek neustále znova nabízel přechod na nové sazby DPH. Pokud se přechod nechal udělat s nastaveným zachováním cen s DPH, došlo k dalšímu přepočtu (snížení) cen.

5.75b

 1. Ve funkci "Prodej" se nebralo v úvahu nastavení parametru "Povolené cenové sazby" z "Lokální konfigurace".

5.75c

 1. Při importu příjemky se nesprávně kontrolovala duplicita čísla faktury i v případě, že číslo faktury nebylo vyplněno.
 2. Pokud byl nastaven automatický výpočet prodejních cen při příjmu a zároveň se v příjemce v okně po <F5> ručně změnila některá prodejní cena, tak se tato změna nevzala v úvahu. Po stisknutí klávesy <Enter> se vrátila původní automaticky vypočtená prodejní cena.
 3. Pokud se prováděl upgrade na tuto verzi programu z verzí z roku 2005 až 2007 a v těchto verzích byly již doplněny nové sazby DPH 10 a 20%, pak program při prvém startu ohlásil, že tyto sazby nezná a že ukončí svou práci.
 4. Při zrušení všech dat se zaokrouhlování sum na dokladech defaultně nastavovalo na 50 haléře.
 5. Nesprávné zobrazení pohybů na položce za podmínek: a) položka byla uvedena např. na dokladu typu výdejka a tato výdejka byla následně vyfakturována, b) v okně podmínek pro zobrazení pohybů byl zadán konkrétní obchodní partner. Došlo k zobrazení i těch pohybů, které vznikly vyfakturováním dokladů pro jiné obchodní partnery.

5.75d

 1. Byla-li ve funkci "Obnova dat" zadána volba "Z FTP serveru", obnova se nemusela provést (závislé na vlastnostech FTP serveru).
 2. Nesouhlas hodnoty skladu vyjádřené celkovou nákupní cenou s DPH: částka udávaná v tabulce "Souhrn skladu zboží" se mohla lišit od částky uvedené v závěru tiskového formuláře, který byl vytisknut z browse zboží (např. Stav skladu zboží inventurní). Obdobně pro obaly.
 3. Chybné zobrazování řádků browse při hledání položky cenou ve funkci "Prodej": seznam položek se zobrazoval dvakrát.
 4. Stisk klávesy <Insert> v "Pokladním deníku" WIN verze mohl vyvolat pád programu. Došlo k němu, když v souboru rpoh.dbf byl záznam např. typu "Vklad a výběr peněz" s hodnotou 2 v položce NABIDKA.
 5. V "Pokladním deníku" nešla vytvořit "Uzávěrka tržby" v případě, že by obsahovala pouze prodejky placené jenom bezhotovostně.
 6. Při vytváření nové karty zboží/kusovníku kopírováním z již existující karty se nepřenášel údaj "Číslo podskladu" (verze GASTRO/PROFI).
 7. V inventuře nešlo snímačem čárového kódu dohledat položku přes její alternativní čárový kód.

5.75e

 1. V Prodeji se při zobrazeném browse zboží, obalů nebo prací nevypisovaly hodnoty Číslo, Kód, Množství, Skupina atd. do detailu v pravé horní části obrazovky tehdy, když se v browse přesunul kurzor z hlavičky na první položku.
 2. U verze PROFI se v Prodeji nevypisovaly korektní hodnoty do detailu v případě, že v browse zboží byly zobrazeny náhrady zboží.
 3. U verzí GASTRO/PROFI, které používají podsklady zboží, bylo možné vyvolat okno s databázovou chybou 1380 takto: zobrazit browse zboží určitého podskladu, poté v Prodeji zobrazit browse obalů nebo prací a kurzor v hlavičce přesunout např. do sloupce Číslo (případně z Číslo na Název a zpět).
 4. PrintIt (pomocný program pro tisk) vykazoval nesprávnou činnost při použití ve Windows 7. V tomto systému se PrintIt neukončuje společně s programem TRIFID a při jeho opakovaném spuštění se spouštěl znova a pak jich běželo několik zároveň.
 5. Po vytvoření synchronizačních souborů (verze GASTRO/PROFI) byla nabízena synchronizace položek v dalších skladech, avšak neprováděla se.
 6. Editace karty zboží s alternativním čárovým kódem: pokud se po uložení hodnot stiskem klávesy <F2> zobrazila další karta zboží, pak následný stisk <F2> způsobil nechtěné zkopírování alternativního čárového kódu k této druhé kartě.

5.76

 1. Při ukládání cenové akce ve stavu spuštěném nebo připraveném mohlo dojít k "zatuhnutí" programu v případě, že další již spuštěná akce obsahovala položku, která byla zahrnuta i v právě ukládané akci.

5.76a

 1. Funkce "Opravy o kontroly dat" nesprávně změnila v souborech HLZOBJ.DBF, HLRADY.DBF a PLRADY.DBF v údajích KOD_RADY a TYP_DOKL písmenko "Q" na "N". Dále v souborech DODAV.DBF, SDODAV.DBF a SPRPOL.DBF v údaji H_SLEV_SAZ zápornou hodnotu měnila na kladnou.

5.76b

 1. Byl-li při zakládání položky dokladu vyvolán browse zboží a snímačem načten kód, který v číselníku neexistoval, zobrazilo se varovné hlášení. Poté však byla do dokladu chybně převzata položka s kódem, který se snímačem načtenému kódu nejvíc podobal.
 2. Na kartě zboží docházelo po přesunu kurzoru z průměrná/poslední nákupní cena k nechtěnému přepočtu prodejních cen. Stávalo se, když byl v globální konfiguraci (případně ve skupinách zboží) nastaven automatický výpočet prodejních cen.
 3. Když se do nově vytvářené karty zboží kopírovaly údaje z již existující karty (po stisku <Ctrl F9>), nezobrazily se ceny. Bylo nutné sjet kurzorem na nákupní nebo prodejní cenu.
 4. V browse "Objednávky dodavatelům" nebylo umožněno filtrovat stadium "Částečně zrealizovaný".
 5. Pokud se rozpracoval zaúčtovaný doklad a následně se tento doklad uložil jako uzavřený, tak se automaticky i zaúčtoval ještě jednou.
 6. U verzí GASTRO/PROFI se v browse přecenění zboží po přepisu ceny a stisku klávesy <Šipka dolů> mohla vyvolat databázová chyba 1361. K tomu docházelo za následujících podmínek: a) byl nastaven podsklad zboží, b) položky setříděny např. podle názvu a v názvu karty, jejíž cena byla změněna, se vyskytovaly znaky s diakritikou.

5.76c

 1. Bylo-li v "Lokální konfigurace" nastaveno zálohování dat při ukončení programu a uživatel spustil "Systémové funkce, Zálohování dat", kde zadal cestu do neexistujícího adresáře ale nepovolil jeho vytvoření, pak při ukončení programu bylo zálohováno ne do místa daného parametrem "Adresář automat. zálohování", ale tam, kam se naposled zazálohovalo z funkce "Systémové funkce, Zálohování dat".
 2. Při editaci karty zboží se po stisku klávesy <Enter> na poslední nákupní ceně kurzor přesunoval vždy na prodejní cenu 1 bez daně.
 3. Přestože v přístupových právech nebylo povoleno zobrazování nákupních cen, na formuláři výdejky s nákupní cenou se v patičce tiskla celková nákupní cena.
 4. V okně pro výběr položek vzorového synchronizačního souboru zboží nebylo možné nastavit položku "Povolit slevu na dokl." tehdy, když v globální konfiguraci nebyla vyplněn hodnota "Název součtového údaje".
 5. Rozpacovaná prodejka se u verze GASTRO uzavírala s datem vytvoření, které odpovídalo datumu založení dokladu a ne datumu uzavření dokladu.
 6. U zákaznických displejů Virtuos VFD a VFD450/550 nefungovalo nastavení klidových zpráv.
 7. Import dokladů se za určitých okolností nemusel uskutečnit, což bylo na monitoru oznámeno chybovým hlášením: "Nelze načíst! Položka zboží označená jako xxxxx nebyla nalezena."
 8. V inventuře se při zapnutém filtru s podmínkou "Kód od: ---------------" zobrazil prázdný browse tehdy, když se v hlavičce přesunul kurzor do sloupce Kód.
 9. Pokud se při zakládání nového skladu u verze GASTRO/PROFI na dotaz "Převzít číselníky z jiného skladu" odpovědělo kladně, nedošlo k převzetí všech údajů. Chyběly např. informace o spřažených položkách, náhradních položkách, číselník textů aj.

5.76d

 1. V tabulce souhrnných údajů dokladů se počítala chybně hodnota "Placeno bezhotovostně" tehdy, když před stiskem <F6> byly označeny doklady, mezi nimiž byly i stornované.
 2. Na formuláři tisknutém z browse zakázek po volbě "Seznam zakázek + SPZ" se ve sloupcích "Cena za materiál" a "Cena za práci" tiskla kladná částka i v případě, že na dokladě bylo u odpovídajících položek uvedeno záporné množství.

5.76e

 1. Měsíční souhrn uzávěrek tržby nezahrnoval uzávěrky vytvořené prvního dne v měsíci v čase 00:00.
 2. Import položky zboží s doplňkovým údajem do inventury pomocí přenosného terminálu: na monitoru se zobrazilo zelené okno požadující upřesnění položky, po jehož potvrzení (případně po uplynutí 10 sekund) program zamrznul. Současně bylo zobrazeno chybové hlášení "Access violation at address xxxxxx in module 'TrifidWin.exe'. Read of address yyyyyy".

5.76g

 1. Pokud se na rozpracovaném dokladu na řádku s kusovníkem (také recepturou) stiskla klávesa <F9> pro výběr jiné položky, která by tuto nahradila, a výběr z číselníku zboží se neprovedl (stiskla se klávesa <Esc>), pak se kusovník na dokladu změnil na položku typu zboží se stejným číslem a názvem, jako měl kusovník. Zároveň došlo ke smazání komponent. K obdobné chybě došlo u zboží s připojenými výrobními čísly - čísla byla smazána.
 2. Při importu dokladu a současném nastavení v "Globální konfiguraci" budoucích sazeb DPH, které ještě v tuto chvíli neplatí, program chybně ohlásil: "Na dokladu č. xxxxxxxxx nalezena položka se sazbou DPH yy.y %. Doklad nebude importován - byl vystaven zz.zz.zzzz!".

5.76h

 1. V souvislosti se zvýšením snížené sazby DPH z 10 na 14 procent se při exportu dat do účetnictví SB, ÚČTO Tichý, STEREO pro DOS i WIN a VABANK pro DOS chybně přičítaly hodnoty tržeb, pohledávek nebo závazků v sazbě 14% k hodnotám v sazbě 20%.

5.76j

 1. Při kopírování položek typu zboží, obaly, práce, obchodní partneři stiskem kombinace kláves <Ctrl F9> bylo možné do kolonky pro nové číslo karty zapsat i jiné znaky, než číslice. Kartu s takto chybně vytvořenou hodnotou v kolonce Číslo bylo sice možné uložit, ale dál se s ní nedalo pracovat (ani ji vymazat).
 2. Při tvorbě dokladu se starými sazbami DPH se v nabídce starých sazeb DPH (po stisku kombinace kláves <Ctrl F9> na sazbě DPH) nezobrazovaly všechny sazby.