5.83a

 1. Při vyváření příjemky, ale i jiných dokladů mimo funkci "Prodej", a zadání zkratky, která je společná pro více karet zboží, program v DOS verzi zobrazil nesmysly, ve WIN verzi ohlásil chybu.

5.83b

 1. Program verze GASTRO/PROFI: při změně údaje Skupina na kartě zboží (editací hodnoty nebo stiskem <F9> a následným výběrem z browse Skupiny zboží) mohlo po změně hodnoty dojít k zatuhnutí programu. Současně bylo zobrazeno chybové hlášení "Invalid floating point operation".
 2. Měsíční souhrn uzávěrek tržby nezahrnoval uzávěrky vytvořené prvního dne v měsíci v čase 00:00.
 3. Byl-li ve funkci Prodej (při vytváření dokladů obecně) snímačem načten neunikátní kód položky, zobrazil se browse umožňující zvolit položku. V hlavičce tohoto browse však byl uveden nepravdivý nápis "Položka nenalezena!".
 4. Export dokladu obsahujícího položky různých typů (zboží, obaly, práce) nebyl proveden a zobrazilo se chybové hlášení "Export dokladu zřejmě nebude úspěšně dokončen. Nepodařilo se přejmenovat pracovní soubor...". K chybě došlo, když předposlední položkou byl obal a poslední zboží, případně předposlední práce a poslední obal.
 5. Import dokladu nebyl proveden, na monitoru hlášeno "Okamžik, prosím. Pracuji." a současně bylo zobrazeno chybové hlášení "Access violation at address xxxxxx in module TrifidWin.exe". K chybě došlo poté, co byla obsluha vyzvána k upřesnění importované položky hlášením "Importuje se doklad číslo xxxxxxxxx. Položka zboží s označením yyyyyyyyyyyyy není v číselníku jednoznačná! Vyberte správnou položku.", a pak skutečně vybrala z položek nabízených v browse.
 6. Bylo-li před vytvořením vzorového souboru synchronizace zboží/obalů zadáno, že se má synchronizovat sazba DPH a současně nebyla zvolena synchronizace prodejních cen, pak se po provedené synchronizaci zobrazovaly prodejní ceny s daní v původní hodnotě (tj. počítaly se z ceny bez daně s původní daňovou sazbou).
 7. Ve funkci "Prodej" při tisku dokladů v grafické podobě se zbytečně objevoval tiskový dialog.
 8. V browse příjemek se ve sloupci "Suma s DPH" vypisovala cena i tehdy, když nebylo povoleno zobrazování nákupních cen.
 9. Na zjednodušených daňových dokladech a účtenkách se netiskly údaje "Placeno ze zákaznického konta" a "Zůstatek konta".
 10. WIN karta zboží: na kolonkách "Soubor s popisem" a "Soubor s obrázkem" (záložka Export do internetového obchodu) docházelo po stisku <F9> a zvolení souboru k pádu programu.

5.83c

 1. Chyba na sestavách tištěných z inventury/zrcadla: byl-li před tiskem zapnut filtr s podmínkou "kromě položek s nulovým množstvím", pak se na formuláři (v části, kde se uvádí informace o nastavení filtru) pod řádkem "kromě položek s nulovým množstvím" nesprávně tiskl řádek "pouze položky s nulovým množstvím".
 2. Při exportu dokladu mohlo dojít k zobrazení chybového hlášení "Export dokladu zřejmě nebude úspěšně dokončen! Nepodařilo se přejmenovat pracovní soubor 1PCeny.583 na VPCENY1.583 ...". Přes toto hlášení však byl export dokladu proveden.
 3. Pokud se v Prodeji na řádku "Název zboží" zadal první znak hledaného názvu, zobrazil se browse bez jakékoliv položky. Stejné chování též pro "Zkratka zboží", "Skupina zboží" a "Označení zboží".

5.84a

 1. Na kartě obchodního partnera nešlo zadat ve "Sleva/sazba" hodnotu např. 1.7 %. Po potvrzení se ihned změnila na 1.6 %. Stejná chyba byla ve verzi GASTRO/PROFI i ve funkci Skupiny zboží.
 2. V grafických tiskových sestavách dodavatelských objednávek chyběl součtový údaj.
 3. V pohledu "Zboží bez pohybů" browse zboží nebylo možné korektně smazat položku - bylo zobrazeno chybové hlášení "Databázová chyba 1222 - nelze smazat, neni v indexu". Ve skutečnosti došlo ke smazání této položky z databázového souboru, ale nepodařilo se aktualizovat indexové soubory.
 4. Ve slovenské verzi se do výpočtu Měsíční uzáverky nesprávně zahrnovala i poslední denní uzávěrka z předchozího měsíce.

5.85

 1. Při úpravě nebo prohlížení dokladu libovolného typu: pokud se kurzor přemístil na řádek se sumou cen dokladu a omylem se zmáčkla kombinace kláves <Alt F4>, program havaroval.

5.85a

 1. Funkce "Automatický import dokladů, Z FTP serveru" nebyla prováděna, protože nedocházelo k připojení na FTP server.
 2. Při provádění funkce "Doplňkové programy, Export pohybů" (jedná se o export pohybů pro firmu GFK) program havaroval s chybou DbError: 1510 - neotevreny index ve funkci 51 - tDbf.GetIndex. Soubor: ...TRIFID\SKLAD\PCeny.DBF.

5.85b

 1. Byla-li během importu dokladů zadána neplatná cesta k importovaným souborům, pak při novém spuštění importu byla tato cesta chybně přednastavena jako výchozí.
 2. Pokud se ve skladu CELKOVÝ POHLED WIN verze programu GASTRO/PROFI spustila funkce "Přehledy WIN" a v kolonce "Čísla položek" ("Kódy položek", "Skupiny položek" atd.) byla stisknuta klávesa <F9>, zobrazilo se chybové hlášení "Access violation at address xxxxxx in module TrifidWin.exe".
 3. Funkce "Přehledy WIN" poskytovala neúplné údaje v případě, že se ve 2. sloupci parametru "Skupiny položek" zadal menší počet znaků, než je plná délka této kolonky. Příklad: při zadání parametrů Skupiny položek v rozsahu "A" - "M" se netiskly pohyby těch položek, které měly na kartě zboží ve Skupina zapsáno M. Stejná chyba se týkala i parametrů "Zkratky položek", "Označení položek".
 4. Hledání řetězce znaků v prázdném browse - tj. stisk kombinace kláves <Ctrl F>, zadání hledaného řetězce a potvrzení klávesou <Enter> - vedlo k pádu programu s hlášením databázové chyby 1670
 5. Program verze GASTRO/PROFI, karta zboží: při změně typu položky z receptura/kusovník na zboží (nebo naopak) docházelo k nežádoucímu nulování sazby DPH u všech prodejních cen.
 6. Karta zboží, kurzor umístěný na Číslo: po stisku klávesy <F9> byla nastavována nulová sazba DPH (místo hodnoty Preferovaná sazba uvedené v globální konfiguraci).
 7. Browse zboží ve funkci Prodej, položky setříděny podle čísla/skupiny/označení: po stisku <AltF7> bylo zobrazeno okno s databázovou chybou 1380. Při setřídění položek podle kódu/zkratky/názvu se stiskem <AltF7> chybové okno nevyvolalo, ale byl zobrazen prázdný browse.
 8. Číselník zboží, množství na 2 desetinná místa, zapnut filtr s podmínkou "Zobrazit pouze položky s nulovým množstvím": v browse se zobrazovaly i položky, které měly množství v rozmezí od 0.001 do 0.009. Byl-li parametr Kusy_Na_3des nastaven na Ano, filtr zobrazoval správně.
 9. Bylo-li zakázáno právo zobrazovat nákupní ceny a marže a v kartě obalu byla na sazbě DPH stisknuta klávesa <TAB>, došlo k "zamrznutí" programu.

5.85c

 1. Byl-li kurzor v hlavičce dokladu na "Odběratel č.:" nebo "Dodavatel č.:" a obsluha stiskla kombinaci kláves <Ctrl F3>, pak následný stisk <Ctrl F9> způsobil zatuhnutí programu.
 2. Při spouštění browse položek cenové akce byl databázový soubor PCENY.DBF omylem otvírán dvakrát. V důsledku toho nebyl po ukončení práce v browse zmíněný soubor korektně zavřen.
 3. Při obnově dat uložených na FTP serveru se nabízelo pouze 28 záloh, ostatní nebyly dostupné.
 4. Po spuštění zálohování dat, které program nabízí na začátku nového měsíce nebo roku, docházelo k nežádoucímu přepisu cesty "Adresář automatického zálohování" zapsané v "Lokální konfigurace".
 5. V příjemce v hlavičce dokladu chyběl nadpis políčka pro zadávání čísla objednávky.
 6. Pokud se na rozpracovaném dokladu na řádku s kusovníkem (také recepturou) stiskla klávesa <F9> pro výběr jiné položky, která by tuto nahradila, a výběr z číselníku zboží se neprovedl (stiskla se klávesa <Esc>), pak se kusovník na dokladu změnil na položku typu zboží se stejným číslem a názvem, jako měl kusovník. Zároveň došlo ke smazání komponent. K obdobné chybě došlo u zboží s připojenými výrobními čísly - čísla byla smazána.
 7. Program varianty GASTRO: ve verzi DOS se zvolením "DOKLADY, IMPORT DOKLADŮ PODLE TYPU" zobrazovalo menu, kde pod položkou "Návrat" byl další řádek vyplněný nesmyslnými znaky. Ve WIN verzi docházelo při stejném postupu k pádu programu s chybovým hlášením "Access violation at address xxxxxx in module TrifidWin.exe".
 8. Program varianty GASTRO/PROFI: při exportu výdejky do jiného skladu se nekontrolovalo, zda jsou data cílového skladu dostupná. Pokud nebyl sklad dostupný, obsluha se to nedozvěděla. Na monitoru byla zobrazována okna informující o probíhajícím exportu, což budilo dojem, že akce zdárně proběhla - provedl se však jen export, import samozřejmě ne.
 9. Program varianty GASTRO/PROFI: nedařil se export výdejky do jiného skladu spouštěný z otevřené výdejky v případě, že obsluha zvolila sklad číslo 4. Z browse výdejek se stejný export prováděl bez potíží.
 10. Pokud v prázdném browse pro import dokladů obsluha stiskla klávesu <F2>, bylo zobrazeno chybové hlášení "!!! Databázová chyba 1680 - načtení smazaného záznamu !!!". Poté se program ukončil.
 11. Byl-li program ve WIN verzi zobrazen na celý monitor a obsluha spustila zálohování/obnovu dat, došlo k minimalizaci programu na lištu Windows. Obsluha jej pak musela ručně zvětšit na původní velikost.
 12. Po spuštění "Zálohování dat" ve WIN verzi bylo zobrazeno okno s textem "Probíhá zálohování dat." a ukazatelem průběhu pod nápisem "Provedeno". Program pak začal připravovat databázové soubory pro zálohování, o čemž však obsluha nebyla nijak informována a mohla tedy nabýt dojmu, že program zatuhnul.
 13. Při exportu daňového dokladu na FTP server docházelo k vytvoření souboru s nesprávným jménem, které odpovídalo jménu exportované výdejky. Z toho důvodu nebylo možné soubor použít pro import daňového dokladu. Byla-li spuštěna funkce "Automatický import dokladů" (nebo "Import výdejek a dodacích listů") program spadnul s chybovou hláškou "Access violation at address xxxxxx in module TrifidWin.exe". Podobně tomu bylo při exportu zjednodušeného daňového dokladu: na FTP serveru byl vytvořen soubor pod jménem, které odpovídalo jménu exportované zakázky.
 14. Byla-li do inventury přidána nová položka importem z přenosného terminálu a bylo-li současně v terminálu pro tuto položku zadáno nulové množství, pak ve sloupci "Skutečné mn." nebyla zobrazována žádná hodnota. Správně mělo být zobrazováno množství 0.00.
 15. Stiskla-li obsluha programu varianty PROFI v browse "Slevy pro obchodního partnera č. xxxxx" klávesu <Home>, došlo k chybnému zobrazení údajů - vykreslil se prázdný browse nebo obsahoval údaje vztahující se k jiným obchodním partnerům. K chybnému zobrazování docházelo i při pohybu kurzoru v hlavičce browse.
 16. Při importu dokladu a současném nastavení v "Globální konfiguraci" budoucích sazeb DPH, které ještě v tuto chvíli neplatí, program chybně ohlásil: "Na dokladu č. xxxxxxxxx nalezena položka se sazbou DPH yy.y %. Doklad nebude importován - byl vystaven zz.zz.zzzz!".

5.85d

 1. Bylo-li v programu GASTRO/PROFI nastaveno, že se má po zápisu změn v kartě zboží automaticky přejít na editaci další karty, pak se při takovémto přesunu ze zboží na kartu receptury/kusovníku chybně zobrazovaly i údaje, které tam nemají být: "Maximální zásoba", "Minimální zásoba", "Množství".
 2. V souvislosti se zvýšením snížené sazby DPH z 10 na 14 procent se při exportu dat do účetnictví SB, ÚČTO Tichý, STEREO pro DOS i WIN a VABANK pro DOS chybně přičítaly hodnoty tržeb, pohledávek nebo závazků v sazbě 14% k hodnotám v sazbě 20%.

5.85e

 1. Program varianty PROFI používající více čárových kódů u zboží: byla-li v číselníku zboží hledána položka pomocí jejího alternativního kódu, pak nebyla nalezena v případě, že základní kód obsahoval znaky s diakritikou nebo malá písmena. Na monitoru se zobrazilo hlášení "Původní záznam nebyl nalezen - nastavuji se na první záznam s klíčem xxxxxxx". Ve funkci Prodej nefungovalo hledání položky zadáním alternativního kódu v browse zboží vůbec.
 2. Po obnově dat typu "obnovit pouze číselníky" ve WIN verzi byly všechny prodejní ceny zboží, obalů a prací nulové.
 3. Nebyl-li během automatické zálohy dat při ukončení programu dostupný disk zadaný v lokální konfiguraci, záloha dat byla provedena na disk C:. Současně však byla omylem přenastavena cesta pro automatické zálohování, tj. parametr "Adresář automat. zálohování" byl nastaven na C:.
 4. V programu varianty PROFI bylo při pokusu o editaci ceníku dodavatele, tj. po stisku klávesy <F3> ve funkci Ceníky dodavatelů, možné za určitých okolností vyvolat chybové hlášení "Databázová chyba 1670 - tento záznam v souboru není".
 5. V programu varianty PROFI/GASTRO se při přímem výběru zapsáním např. kódu kusovníku/receptury ve funkci "Prodej" nebralo v úvahu jeho případné zařazení do cenové akce.
 6. Při kopírování položek typu zboží, obaly, práce, obchodní partneři stiskem kombinace kláves <Ctrl F9> bylo možné do kolonky pro nové číslo karty zapsat i jiné znaky, než číslice. Kartu s takto chybně vytvořenou hodnotou v kolonce Číslo bylo sice možné uložit, ale dál se s ní nedalo pracovat (ani ji vymazat).
 7. Při tvorbě dokladu se starými sazbami DPH se v nabídce starých sazeb DPH (po stisku kombinace kláves <Ctrl F9> na sazbě DPH) nezobrazovaly všechny sazby.