5.10a

 1. Opravy a kontroly dat, Rekon. rezer./objed. množství: nebralo v úvahu potvrzené objednávky.
 2. Chyba při mazání položek v "Inventurách".

5.10b

 1. Chyby při upgrade dat z nižších verzi programu:
  - možné pády při kopírování nákupní ceny do poslední nákupní ceny,
  - poznámka obchodního partnera,
  - příznak Editováno u položek inventury.
 2. Chybné zobrazování na displeji "Firich VFD".

5.10c

 1. Do součtu hmotností na dokladu se přičítala s kladným znaménkem i záporná položka.
 2. Při změně stavu "Objednávky" z rozpracované na odeslanou, se změnou datumu vystavení a formou úhrady za hotové, se ukládala jako zaplacená.
 3. Do procentuální slevy na dokladech se počítaly i záporné položky.
 4. U "Dobropisů" se vyčíslovala také sleva.
 5. Doplňkové okno parametru "Komunikace": při přesunu kurzoru pod poslední e-mailovou adresu program "padal".

5.10d

 1. V "zeleném" browse zboží v "Prodeji" nešlo ve sloupci "Kód" vybírat snímačem, protože nedocházelo k překódování češtiny na číslice.
 2. Nešlo importovat doklady z diskety. Důvodem bylo nesprávné zmodifikování kopírování dat z diskety do adresáře pro import s ohledem na úpravy databázové knihovny.
 3. V editaci "Kurzovního lístku" při zadání kusu = 0.000 docházelo k havárii programu.

5.10e

 1. Při "Obnově dat" se na WindowsXP nekopírovaly původní adresáře do OLD (DOKL01 --> DOKL01.OLD atd.).
 2. Byla chyba v "Přenosu dat" e-mailem v části importu příjemky do dat prodejny.
 3. V "Prodejkách" s jednotkovou cenou se netiskly částky placené v cizích měnách.
 4. U "Prodejek" se netiskly kurzy měn, kterými bylo placeno.
 5. Tisk "Vkladů/výběrů do pokladního deníku": u dat pořízených staršími verzemi se tiskly nulové částky a zůstatky.
 6. Storno "Prodejky" placené cizí měnou se do "Pokladního deníku" promítalo nesprávně.
 7. Pokud "Kusovník" obsahoval jako komponentu další kusovník, docházelo při výběru takovéto položky prostřednictvím browse "Zboží" k vyvolání hlášky "Čekejte, se souborem pracuje jiná stanice".

5.11

 1. Pokud se v hlavičce dokladu zadalo při výběru obchodního partnera IČO, tak program ohlásil chybu délky indexu.

5.11a

 1. Souhrn dokladů filtrovaných s parametrem "Stavy dokladu" zobrazoval pro větší počet zobrazených dokladů prázdné okno.
 2. Editace karty "Obchodního partnera": při ukládání změn v 1. kartě vše proběhlo v pořádku, po následné editaci 2. karty program v okamžiku uložení havaroval.
 3. Pokud mělo "Zboží" jako spřaženou položku zboží nebo obal, pak po spuštění "Přecenění zboží", resp. "Přecenění obalů", se mohl program "zakousnout" s hlášením "Čekejte, se soubory pracuje jiná stanice ...".

5.11b

 1. Při stornování dokladů se nulovala suma s DPH.
 2. Při importu dokladu, který obsahoval více jak caa 31 položek zboží nebo prací s vyplněnou poznámkou, docházelo k vyčerpání paměti XMS a následně k havárii.
 3. Editor poznámek ve "Zboží", "Pracích" a "Obchodních partnerech" nefungoval korektně při nastavení češtiny na kódování Kamenických.
 4. Editace prodejky z dokladů: pokud se do rozpracované prodejky zkopíroval obsah nabídky a následně se s ní ukončila práce bez uložení, stav prodejky zůstal editovaný.
 5. V "Kusovníku" se neaktualizovala poslední nákupní cena.

5.11c

 1. "Pohyby na kartě": za určitých podmínek mohly být nesprávné hodnoty ve sloupci "Zůstatek".
 2. Chyba v tisku 2. řádku popisu závady např. v "Reklam.list-zák.40zn".
 3. Padající/tuhnoucí program při otevření/uzavření příjemky během zobrazení hlášení z důvodu neinicializovaného textu hlášení.
 4. Během "Opravy a kontroly dat" se za jisté souhry dat objevovala chyba číslo 1222.
 5. Při exportu/importu dokladu přes disketu se z diskety nekopírovaly informace o kusovníku.
 6. Při spuštění "Vynulování množství" se nezaložila a neuzavřela "Inventura" s nulovým množstvím všech položek v případě, že ještě žádná inventura před ní neexistovala.
 7. Při uložení "Nabídky", na které se původně nacházely texty, které byly během editace smazány, program havaroval.
 8. "Synchronizace", vytváření vzorového souboru: bylo-li zadáno "Spřažená položka = A", pak následoval pád programu s chybou číslo 1380.

5.11d

 1. Import dat z terminálu do položek "Inventury" padal s chybou číslo 1120.
 2. Mazání označené položky "Zboží" se spřaženou položku typu "Zboží" nebo "Kusovník" vyvolalo na vlastním počítači hlášení: "Čekejte, se soubory pracuje jiná stanice". Podobně i pro "Obaly" a "Práce".

5.12

 1. Tisk "Prodejky": v "Globální konfiguraci" nastaven v části "Měny" parametr "Cizí=Používat", v "Prodeji" placeno jen domácí měnou větší sumou než je celková částka. Pak se v řádku "Placeno" tisklo totéž co v "Celkem k úhradě".
 2. Export z "Přehled pohybů": při "Úroveň podrobností 2" se do PlPrehl.dbf zapisovala data odpovídající "Úroveň podrobností 1".

5.12a

 1. U "Pokladního deníku", "Uzávěrky tržeb", <F3>, výběr "Doklady od" a následný stisk klávesy <F9> způsobil, že u výběru "Doklady, Prodejky" byl v browse zapnut filtr a nešel vypnout.
 2. Nešlo editovat rozpracovanou příjemku v případě, že obsahovala termínovanou položku, jejíž datum výroby nebylo dosud uloženo v TZbozi.dbf.
 3. Při vytváření, resp. prohlížení "Reklamace" obsahující termínovanou položku, se nesprávně zobrazoval výběr datumů výroby.
 4. U seznamu "Reklamací" se v detailu nesprávně vypisovalo "Sleva".
 5. Při ukládání faktury v "Prodeji" se neoznačila jako zaplacená v případě, že měla formu úhrady hotově.

5.12b

 1. Pokud je v "Lokální konfiguraci" nastaven parametr "Preferovaný číselník" na "Skupina" a v číselníku "Zboží" v pohledu "Seznam se zkráceným názvem" je kurzor ve sloupci "Skupina", pak při přepnutí do "Přecenění zboží" nastal pád s chybou číslo 1420.
 2. Nefungovalo sčítání položek při uzavření dokladu bez kontroly ceny.
 3. GASTRO, "Skupiny zboží": chyba v nabídce tiskáren pro tisk objednávky pro kuchyni.
 4. GASTRO, tisk "Objednávky pro kuchyni": chybělo číslo stolu.

5.12c

 1. Při vypnutém vrácení peněz a zapnutém používání cizích měn se do tržeb nezapisovala paralelní úhrada v korunách (kód H__).
 2. "Opravy a kontroly dat" vynulovaly informaci o datumu výroby v položkách dokladů.
 3. "Denní přehled" započítával do sum i stornované doklady.
 4. Při "Příjmu" se u "Kusovníku", i když to bylo povoleno, neaktualizoval na kartě dodavatel.

5.12d

 1. "Souhrnný přehled" nesprávně počítal s rozpuštěnými náklady.
 2. "Pohyb na kartě zboží/obalů" nesprávně počítal zůstatek.
 3. Při importu dokladu z diskety se nekopírovaly informace o poznámce zboží.
 4. "Reklamace": po stisku klávesy <F9> na kolonce "Číslo faktury" program "padal".
 5. GASTRO: při rozdělení "Prodejky" na dvě se program po návratu do "Prodeje" dřív nebo později začal chovat nesprávně: po stisknutí klávesy <+> se doklad neuzavřel, ale uložil jako rozpracovaný bez čísla stolu. Pak bylo možné vytvářet další doklad se stejným číslem stolu.

5.12e

 1. "Inventura", "Pohyb na položce": při návratu zpět do seznamu položek inventury nastal občas "pád" s chybou číslo 1361.
 2. "Přehled pohybů": přerušení výpočtu stiskem klávesy <Esc> končilo "zatuhnutím".
 3. Pokus o zaúčtování již jednou zaúčtované prodejky vedl k "zatuhnutí".

5.12f

 1. "Zpětný přepočet zásob zboží": po přepočtu stiskem kombinace kláves <Ctrl F6> zůstal na monitoru zobrazený původní browse "Zboží". Až po stisku klávesy <Esc> se zobrazil nový browse.
 2. "Zpětný přepočet zásob zboží a obalů": po přepočtu stiskem kombinace kláves <Ctrl F6> se po uplynuti času zadaného v "Lokální konfiguraci" (parametr "Seznamy aktualizovat po") automaticky vyskočilo z browse. Tedy pokud nikdo nesáhl na klávesnici.
 3. Z důvodu zamykání DBFsouborů během výpočtu pohybů na kartě nebylo možné prodávat.
 4. Po označení několika položek (např. "Zboží") se po stisknutí klávesy <Enter> tyto položky nepřevzaly do dokladu (inventury apod.), pokud byl kurzor v hlavičce browse.
 5. Pokud byl uložen "Filtr zboží" a při zakládání položek "Inventury" se přes <F9> šlo do browse zboží, pak se zobrazily všechny karty bez ohledu na nastvení filtru.

5.12h

 1. Upravil se reindex tak, aby zvládal větší datové soubory.

5.12i

 1. Automatický výpočet prodejních cen v příjmu nebral ohled na změnu průměrné nákupní ceny při dodatečném přepočtu nákupní ceny u záporných položek.
 2. Tisk "Souhrn inventury": v závěrečné tabulce se místo hodnot daňových sazeb tiskla 0. Chyba byla v sestavě, ne v programu.

5.12j

 1. Zápis placených a vrácených měn do "Pokladního deníku" neprobíhal správně.
 2. V hlavičce dokladů tisknutých z "Reklamace" na paragonovou tiskárnu se netisklo PSČ a město prodejce. Chyba byla v sestavách.
 3. Rušení karet "Zboží", "Obalů", "Prací": byla-li rušená karta zapsána jen v lokálních prodejkách, pak toto nebylo ohlášeno a karta byla smazána.
 4. V "Prodeji" při přerušení platby cizí měnou (po <Alt K>) se nenulovaly informace o této platbě a do tržby se uvedla i úhrada v této měně.
 5. Nákupní cena na kartě "Kusovníku" nezahrnovala nákupní cenu kusovníku, který je komponentou tohoto kusovníku.
 6. Při upgrade se u "Skupin zboží" nenastavovalo zaokrouhlováni cen s DPH podle předchozí hodnoty v "Globální konfiguraci".

5.12k

 1. Při zapnuté platbě cizí měnou se v "Prodeji" při platbě domácí měnou a vyplnění placené částky rozdíl ke vrácení chybně uvedl do tržby do řádku "z toho měnou …".