5.21a

 1. V souhrnu/tisku ze seznamu prodejek se mohly vyskytnout haléřové odchylky od skutečnosti (cena s daní nebyla zaokrouhlená na desetníky).
 2. V "Prodeji" nefungovala kombinace kláves <Alt Q> pro vyvolání "Přehledu pohybů".
 3. V "Prodeji" a dokladech se špatně načítala při výběru položka zboží, která obsahovala výrobní číslo a zároveň spřaženou položku.
 4. "Prodej", vyvolání "zeleného" browse "Zboží". Následným spuštěním browse "Zboží" (např. přes kombinaci kláves <Alt F9>, nebo po opuštění "Prodeje" přes "Číselníky") se zobrazil standardní pohled. Ačkoliv předtím byl nastaven jiný, např. se zkráceným názvem.
 5. Při platbě cizí měnou se netiskl kurz měny.

5.21b

 1. "Prodej": výběr položky zapsáním ceny končilo chybou číslo 1620.
 2. Zrušení prodejek s doplňkovým údajem končilo chybou číslo 1101.
 3. Při zadaných množstevních slevách ve "Skupině zboží" se prodejní cena/j.změnila pouze při prvním zadání množství. Na další změnu množství cena již nereagovala.
 4. Tisk uzávěrky tržby. Bylo-li placeno několika druhy karet, tiskl se opakovaně řádek s úhradou pomocí první karty.

5.21c

 1. Tisk komponent kusovníku s cenami: součet cen za položky byl chybně.
 2. Vynucený reindex neoptimálního indexu při startu programu byl posunut na vyšší hranici. Navíc v první fázi doplněn o dotazy, zda reindex skutečně provést.
 3. Nefungovalo číslování klasických denních uzávěrek tržby.

5.21d

 1. Funkce "Zrušení nedostupných údajů" v "Opravách a kontrolách dat" likvidovala doplňkové údaje.

5.22

 1. Upravil se reindex tak, aby zvládal větší datové soubory.
 2. Po editaci slevy pro "Skupinu zboží" u jednoho obchodního partnera a následném přesunu na editaci slevy u jiného obchodního partnera se kurzor nastavoval na začátek browse, nikoliv na naposled editovanou skupinu zboží.
 3. Export dokladů na disketu jednotlivě: v souboru pro synchronizaci zboží byly karty pouze z posledního dokladu.
 4. Browse "Zboží", kurzor ve sloupci "Číslo", "Preferovaný číselník v "Lokální konfiguraci" nastaven na "Číslo": při stisku klávesy <F9> se vykreslil browse "Aktuální stavy zboží ve skladech". Ve sloupci "Číslo" se vypisovaly nesmysly.

5.22a

 1. Do celkové hmotnosti na dokladu se započítávaly záporné položky.

5.23

 1. Pokud se smazal LCFsoubor, program při startu mylně hlásil: "Program TRIFID je spouštěn s číslem xx, které je již obsazeno".
 2. Konverze dat z verze 5.04 (karty zboží měly vyplněnou kolonku "Max. doba uskladnění") "padala" s chybou číslo 1380 na souboru Zbozi1.ndx.
 3. "Databáze rozpracovaných pohybů" po <Alt F9> chybně zobrazovala všechny pohyby.
 4. Funkce "Opravy a kontroly dat" s nastaveným "Rekon. rezer./objed. množství" na "Ano" chybně zahrnovala i poptávky.
 5. V "Prodeji" program havaroval při výběru zboží s doplňkovým údajem typu termínovaná položka přes kód. Jak při ručním zadaní kódu, tak při použití snímače při množství větším, než bylo v jednom datumu, resp. při opakovaném sejmutí kódu a přečerpání množství od prvého datumu. "Padalo" to také při následném smazání poslední položky.
 6. Pokud se v "Databázích pohybů" po <Alt F4> a <Alt F9> měnilo, zda zobrazit cenu bez DPH nebo s DPH, pak se při návratu do browse (zboží, obalů...) se špatně uvolňovala paměť.

5.23a

 1. Kontrola na optimálnost indexů při zjištění, že není optimální index u lokálního souboru, se provede ihned, bez dotazu reindex.
 2. Změna v rozpracovaném dokladu a jeho uložení: po návratu do browse program hlásil, že se nemůže nastavit na původní větu.
 3. Založení karty zboží ve skladu, který nemá definované podsklady: při kopírování karty ze skladu, který má podsklady, se při ukládání program chybně ptal na číslo podskladu.
 4. Marže se nepočítala z nákupní ceny, která je nastavena v "Globální konfiguraci", ale vždy z průměrné.
 5. Bylo-li v browse "Zboží" uloženo nastavení filtru s přípravou v zapnutém stavu, pak se při návratu do číselníku zobrazí dotaz: "Zobrazit poslední filtrování?". Po odpovědi "Ne" se zobrazily parametry filtru. Stiskem klávesy <F8> se filtr vypnul. Následné stisknutí klávesy <Esc> nezpůsobilo ukončení browse, ale znovu se zobrazilo okno s parametry filtru.
 6. Slovenská "Měsíční uzávěrka" nepočítala správně v případě prodeje na více stanicích najednou.

5.23b

 1. Výpis názvu skladu v "Prodeji" byl přepisován průběhem čerpání i v případě, že nebyla povolena žádná konzola čerpací stanice.
 2. Např. prázdný browse dokladů, stisk klávesy <F3> nebo <Insert> a následný stisk klávesy <Esc> způsobil pád programu s chybou číslo 1670.
 3. Při stornu prodejky placené bezhotovostně a stisknutí klávesy <Esc> se při dotazu na vrácenou bezhotovostní částku proces nepřerušil, ale pokračoval jako hotově. To při vypnutém vracení peněz způsobilo pokračování ve stornu s tím, že se chybně (s kladným znaménkem) zapsala částka hotově do tržeb.

5.23c

 1. Při tisku prvního řádku poznámky "Zboží" se vytisknulo pouze prvních 35 znaků místo 60-ti.
 2. Po uložení dokladu a stisku klávesy <Esc> pro návrat do browse program havaroval s RunTimeError číslo 204. Např. tehdy, když se předtím během editace otevřel další browse dokladů a v něm se zobrazil obsah některého z dokladů.
 3. Při zobrazení "Souhrnu měsíčních uzávěrek tržeb" jiné stanice, než aktivní, se na monitoru zobrazila správná data, ale s chybným číslem stanice - bylo uvedeno číslo aktivní stanice.
 4. Chyby týkající se podskladů zboží:
  - kopírování karty z podskladu do jiného podskladu se neprovedlo. Končilo s chybou číslo 1841,
  - po smazání poslední položky v daném podskladu se mohl objevit řádek s položkou z jiného podskladu,
  - při přepínání z podskladu s vyšším číslem do podskladu s nižším číslem se mohl zobrazit prázdný browse.
 5. Zapnutý "Filtr zboží" s přípravou po <Ctrl F5>:
  - mazání položek "padalo" s chybou číslo 1222,
  - stisk kombinace kláves <Ctrl F5> na prázdném browse mohl způsobit "zatuhnutí" programu.
 6. Prodejní cena zboží vypočtená na kartě zadáním marže se nepočítala z nákupní ceny, která je nastavena v "Globální konfiguraci", ale vždy z průměrné.
 7. Při exportu/importu dokladů se nesprávně počítaly nákupní ceny.

5.23d

 1. Při importu příjemky, která byla původně výdejkou, dodacím listem, fakturou nebo dobropisem, se neaktualizovalo datum na současné.
 2. Pakování DBFsouborů nefungovalo.

5.23e

 1. Při exportu výdejky do jiného skladu program oznámil: "Chybí synchronizační soubor obchodních partnerů !" a import se neprovedl. Stalo se to tehdy, když "Preferovaný číselník" obchodního partnera byl roven "IČO" a v hlavičce uvedený odběratel neměl vyplněné IČO.
 2. U doplňkových údajů:
  - na dokladu špatně sečtené použité množství vedlo k chybné kontrole množství k prodeji,
  - při ukládaní dokladu s termínovanou položkou rozepsanou do více položek bylo zobrazeno falešné hlášení o nedostatečném množství na skladě.
 3. Import dokladu (nebo export výdejky do jiného skladu): při jiném pref. číselníku než číslo a nestejných číslech karet zboží v místě exportu a importu mohlo docházet k přičítání množství do jiných karet zboží, než jaké jsou na vyexportovaném dokladu. A také k chybnému průměrování nákupních cen.
 4. Pokud byl typ evidované zakázky jiný, než právě nastavený v řadě dokladů, nezobrazovalo se číslo zakázky a špatně se vypočítávaly některé součty na dokladu.
 5. Při otevření a následném uzavření prodejky, u které bylo nastaveno použití cizích měn, byly špatně aktualizovány údaje o platbě měnou, které se zapisují do HlMUcDD.DBF.
 6. "Přehled pohybů" ukazoval nesprávné množství a ceny.

5.23f

 1. Po zálohování pomocí ARJ docházelo ke špatnému uvolňování paměti.
 2. Při nastaveném přístupovém právu č.9 (Přehledy...) na "Ne" bylo možné spouštět přehledy v seznamech dokladů.

5.23g

 1. Bylo-li v internetovém "Přenosu dokladů" zadáno odeslání na více e-mailových adres, pak se do předmětu e-mailu odesílaného na druhou adresu neuvedla plná identifikace (např. místo T522LITOMYSLT522, ale jen T522T522).
 2. V "Hlavní nabídce" nebylo možné vybrat položku DOKLADY v případě, že bylo povoleno přístupové právo pro tvorbu prodejek, ale nebyla povolena přístupová práva pro tvorbu ostatních dokladů.
 3. Pokud se při editaci komponent kusovníku jedna smazala, ale jinak k jiným změnám nedošlo, při uložení změn se tato komponenta nesmazala z DBFsouboru.
 4. Pokud se na dokladu, který byl např. již uzavřen, smazaly všechny položky a následně se doklad uzavřel, nedošlo ke skutečnému smazání těchto položek v DBFsouboru.
 5. Výpočet marží zboží, ze které nákupní ceny se má počítat, se přebíral vždy z "Globální konfigurace". Nepřihlíželo se na případné nastavení ve "Skupině zboží".
 6. Při mazání karet zboží, obalů a prací nedocházelo ke nekontrole, zda jsou použity na dokladech typu objednávka a nabídka.

5.24

 1. Byl snížen nárok na velikost volné konvenční paměti u rozpracovaných dokladů převedením některých pracovních seznamů do XMS.
 2. Automatický výpočet prodejních cen v příjmu nebral ohled na změnu průměrné nákupní ceny při dodatečném přepočtu nákupní ceny u záporných položek.
 3. Export dokladu se spřaženou položkou "padal" s databázovou chybou číslo 1630 za těchto podmínek: v "Lokální konfiguraci" byl nastaven přenos spřažené položky a některá ze "základních" položek byla na dokladu uvedena vícekrát.
 4. Import dat z terminálu CPT8000 do inventurního seznamu: ve sloupci "Skutečné množství" se terminálem načtené množství neobjevilo.
 5. Položky inventury, po <Shift F9> program vyskočil do seznamu inventur. Stalo se to tehdy, když v "Lokální konfiguraci" byl parametr "Seznamy aktualizovat po:" nastaven na malý čas a po přepnutí <Shift F9> nikdo včas nesáhl na klávesnici nebo snímač.
 6. Po editaci položky "Skupina" na kartě zboží nastala chyba číslo 1380.
 7. Tisk "Souhrn inventury": v závěrečné tabulce se místo hodnot daňových sazeb tiskla 0. Chyba byla v sestavě, ne v programu.

5.24b

 1. Načítání z CPT8000 do inventury: pokud položka nebyla v inventuře založena, program ji založil, ale:
  - ve sloupci "Skutečné množství" byla 0.0, bylo-li v "Lokální konfiguraci" nastaven parametr "Aplikace" roven "Množství na celá čísla",
  - pokud bylo v CPT8000 načteno množství jedné položky vícenásobně, v položkách inventury se zobrazila na několika řádcích.
 2. Jestliže se v "Prodeji" na kódu zadalo nejprve množství omylem s mezerou za poslednim číslem a pak se sejmul čárový kód zboží, program toto vyhodnotil jako špatně zadané množství a bez upozornění to převedl najeden kus.
 3. Při spouštění programu s novým číslem stanice se v HlRady.dbf vytváří nová věta zkopírováním ze známé věty prodejek. V položce "Prodejky stanice xx" ovšem zůstalo původní číslo stanice.

5.24c

 1. V "Pokladním deníku všech stanic" nefungoval "Měsíční souhrn uzávěrek tržby" po <Alt F4>.
 2. "Import dokladů": pokud byly v synchronizačním DBF některé věty označené jako smazané, program havaroval s chybou číslo 1222.
 3. Export dokladů obsahujících kusovník/recepturu: odpověděla-li obsluha na dotaz "Převést na zboží" kladně, ke změně typu nedošlo.
 4. Pokud se v patě dokladů stiskly klávesy <F11> nebo <F12> pro přepnutí prodejní sazby, program havaroval.

5.25

 1. Pokud bylo zakázáno přístupové právo pro zobrazení údajů o dodavateli, přesto:
  - v browse "Objednávek" bylo zobrazeno číslo dodavatele,
  - v tisku ze seznamů "Objednávek" a "Příjemek" se tiskl název dodavatele.
 2. "Pohyby zboží" po kombinaci kláves <Alt F4> nezobrazovaly pohyby uskutečněné dodacím listem, jehož položky byly následně vyfakturovány.

5.25a

 1. Pokud se do kusovníku vybrala prostřednictvím browse "Zboží" jako komponenta kusovník stejného čísla, při uložení došlo k havárii programu. Při ní byla ohlášena chyba nedostatečné hodnoty Files.
 2. Vytváření synchronizačního souboru položky typu kusovník: do databázového údaje TYP se místo znaku K zapsala mezera. Po provedení "Synchronizace" se tato položka tvářila jako zboží. V TYP byla mezera.
 3. Při postupném importu několika dokladů obsahujících položky zboží s poznámkou: první doklad byl naimportován. Při importu druhého dokladu hlášena chyba: "Nebyly nalezeny všechny soubory potřebné pro import dokladů! Došlo k chybě, která nedovoluje pokračovat v importu!".
 4. GASTRO: při přesouvání položek mezi rozpracovanými stoly, program neuvolňoval zabranou paměť.

5.25b

 1. Při "Zálohování konfigurace" na počítači s operační systémem Windows NT program "padal", když se na dotaz „Zálohovat i konfigurační soubor počítače?“ odpovědělo kladně.
 2. V tisku "Příjem-nákladová/prodejní cena" se netiskly řádky s položkami typu "Náklady/slevy rozpuštěné/nerozpuštěné v nákupní ceně".
 3. V tisku "Denní přehled" se u dokladů bez položky tiskla poslední položka z předchozího dokladu.

5.25c

 1. Bylo možné rozpracovat nebo stornovat uzavřený doklad z více stanic naráz. Po opětovném uzavření dokladu se tím mohlo rozhodit množství na skladě u těch položek, které byly na takovém dokladu použity.
 2. Změna textu interní poznámky na dokladech způsobila přepis prvního textového řádku v položkách.
 3. V souhrnu dokladů nesouhlasily vytištěné hodnoty proti zobrazeným na monitoru.

5.25d

 1. Ve funkci "Prodej" na řádku "Cena zboží" zapsána taková cena s DPH, která neodpovídala žádné položce. Po stisku klávesy <Enter> se zobrazil browse všech položek. Toto nastalo za situace, kdy se po oddanění zapsané ceny sice dospělo k položce s cenou bez DPH spadající do vyhledávacího intervalu, ale u které nesouhlasila číslice daňové sazby s číslicí sazby vyhledávacího intervalu.
 2. Zkracování souboru trifid.log nefungovalo.
 3. V browse "Reklamací" ve sloupci "Reklamován" vyhledání nefungovalo správně.

5.25e

 1. Při zápisu "Příjemky" u položek, které mají množství na skladě záporné a zároveň pro ně neexistují žádné pohyby, došlo k selhání programu s ohlášením chyby číslo 1670.

5.25f

 1. V "Prodeji" při přerušení platby cizí měnou (po <Alt K>) se nenulovaly informace o této platbě a do tržby se uvedla i úhrada v této měně.
 2. "Nákupní cena" na kartě "Kusovníku" nezahrnovala nákupní cenu kusovníku, který je komponentou tohoto kusovníku.

5.25g

 1. Při zapnuté platbě cizí měnou se v "Prodeji" při platbě domácí měnou a vyplnění placené částky rozdíl ke vrácení chybně uvedl do tržby do řádku "z toho měnou …".