5.35a

 1. Editace karty zboží – na místě, kde je ve verzi GASTRO/PROFI zobrazena "Maximální zásoba", šlo stiskem kurzorových kláves zobrazit hodnotu 0.000.
 2. Při ruční úpravě množství na dokladu se množstevní sleva uplatnila pouze při prvé změně množství.

5.35b

 1. Bylo možné rozpracovat nebo stornovat uzavřený doklad z více stanic naráz. Po opětovném uzavření dokladu se tím mohlo "rozhodit" množství na skladě u těch položek, které byly na takovém dokladu použity.
 2. V souhrnu dokladů nesouhlasily vytištěné hodnoty proti zobrazeným na monitoru.
 3. Pokud se po převzetí položky z browse zboží do dokladu změnil stiskem <Alt F3> preferovaný číselník a následně se znovu vyvolal browse zboží, mohlo se zobrazovat hlášení: "Původní záznam nebyl nalezen - nastavuji se na první záznam s klíčem ...".

5.35c

 1. Nebylo možné měnit typ položky zboží na kusovník (recepturu) ani naopak.
 2. Ve funkci "Prodej" na řádku "Cena zboží" zapsána taková cena s DPH, která neodpovídala žádné položce. Pak po stisku <Enter> se zobrazil browse všech položek. Toto nastalo za situace, kdy se po oddanění zapsané ceny sice dospělo k položce s cenou bez DPH spadající do vyhledávacího intervalu, ale u které nesouhlasila číslice daňové sazby s číslicí sazby vyhledávacího intervalu.
 3. Po editaci karty nebo zjišťování pohybů na kartě se konvenční paměť nevracela na původní hodnotu.
 4. Návrat do browse, v němž je zapnutý filtr (např. z editace karty nebo z editace/prohlížení položek dokladu), by měl být svižnější.
 5. Byl-li v browse zapnutý filtr a po vyvolání okna pro nastavení filtru se stiskla klávesa <Esc>, po návratu do browse se znovu filtrovalo, i když to nebylo potřeba.
 6. Při výběru položky zboží prostřednictvím alternativního kódu docházelo k neuvolňování paměti, což nakonec vedlo k chybě číslo 203.

5.35d

 1. Zkracování souboru trifid.log nefungovalo.
 2. Zakládání nového kusovníku/receptury stiskem <Ctrl F3> z položek dokladu vedlo k pádu s databázovou chybou číslo 1532. Mohlo nastat i jiné číslo.
 3. V browse "Reklamací" ve sloupci "Reklamován" vyhledání nefungovalo správně.
 4. V browse položek "Inventury" a "Zrcadla" nefungoval stisk kombinace kláves <Alt F3> pro změnu preferovaného číselníku.
 5. Nefungovalo zálohování spouštěné ze skladu CELKOVÝ POHLED.
 6. V browse "Přecenění zboží" se po stisku kombinace kláves <Ctrl F4> zobrazovala nabídka pro přepnutí do jiného pohledu stejná jako v browse "Zboží".

5.35e

 1. Nefungovalo vyhledávání podle názvu odběratele v seznamu prodejek.
 2. Při vytváření položek dokladu bylo možné - po stisku <F9> a následném vyfiltrování zboží pomocí <Ctrl F5> - převzít položku zboží do dokladu. Následný stisk <F9> mohl vést k novému filtrování. Nyní se okamžitě zobrazuje již jednou vyfiltrovaný seznam zboží.
 3. Při vytváření položky příjemky stiskem kombinace kláves <Ctrl F9> a volbou "Kopírovat položky ze vzorového dokladu" se nabízely také již zrealizované objednávky a příjemky. Obdobně se to dělo v prodeji volbou "Zrealizovat nabídky v prodeji".
 4. Spuštění funkce "Opravy a kontroly dat" s aktivními "Rekonstrukce datových vazeb" a "Zrušení nedostupných údajů" mohlo skončit s chybou číslo 1222. Program se snažil mazat záznam např. v TxZbozi.DBF, ale TxZbozi2.NDX nebyl v té chvíli korektní.
 5. Po spuštění tisku ve funkci "Korespondence" program "zatuhnul".
 6. Stisk kombinace kláves <Ctrl F3> v dokladu na položce typu zboží, obal a práce nezobrazil existující kartu, ale nevyplněnou novou kartu.
 7. Funkce "Opravy a kontroly dat" při "Rekonstrukci rezer./objedn. množství" nesprávně vynechávala odeslané objednávky.
 8. V browse "Objednávek" po stisku klávesy <F2> a vybrání stadia "Odeslaná" se změna neprovedla.

5.35f

 1. Ve funkci "Ceníky dodavatelů" se po zvolení pohledu "Pohyby v zadaném období" chybně počítala hodnota ve sloupci "Prodáno".
 2. V browse dokladů se po stisku klávesy <F2> nemusela korektně provést změna stavu jednoho dokladu (neoznačeného).
 3. Tisk ze seznamu pohybů pokladního deníku vyvolal chybové hlášení.
 4. Při exportu dodacího listu, faktury, dobropisu do podoby příjemky se s kartou zboží přenášela informace o jejím dodavateli.
 5. Při přechodu z nižších verzí se neprovedla v číselníku "Zboží" konverze doby uskladnění na doplňkový údaj.
 6. Při výběru komponenty na kusovník přímým zadáním čísla (kódu …) se špatně prováděla kontrola, zda zadaná položka neobsahuje doplňkový údaj.
 7. Při zálohování dat, které je nabízeno během prvního spuštění programu na začátku nového měsíce, se v PROFI/GASTRO zálohovaly dostupné sklady.
 8. Při rozpracování uzavřené příjemky se za splnění následujících podmínek špatně přepočítávala průměrná nákupní cena: množství se vrací do záporu, nákupní cena na příjemce je jiná, než průměrná a parametr "Opravná položka NC" k záporné je nastaven na "Vždy připojit" (je v "Globální konfiguraci").
 9. Pokud byla na dodacím listu (ale i na ostatních prodejních dokladech) nastavena jako "Preferovaná cena" "Za množství …" a parametr "Zaokrouhlovat položky" byl na "Ano" (v "Řadách dokladů"), pak se při přepsání množství na 0 vynulovala i jednotková cena.

5.35g

 1. Po vstupu do funkce "Prodej" nešel zaplatit cizí měnou první vytvářený doklad. Další už ano.
 2. Oprava tisků, u nichž se dopočítávala hodnota pomocí proměnné ICxx (např. "Seznam faktur + slevy" – sleva byla špatně vypočítána). Chyba nebyla v programu, ale v TRIFID.GTS.

5.35h

 1. Chyba v zobrazování pokladního deníku: byl-li např. browse stanice č. 2 prázdný a v deníku stanice 1 byly záznamy, pak při stisku "nekurzorové" klávesy (např. <5>) v deníku stanice 2 se zobrazily záznamy stanice 1. Obdobné chování pokud se v deníku stanice 2 stisklo <AltF6>, pak <Esc> a <Šipka dolů>.
 2. Celková suma k placení se na zákaznických displejích ukazovala až po zadání placené částky.
 3. Zobrazení "Databáze pohybů" na kartě zboží "padalo" tehdy, když se zadalo i počítání objednávek nebo se nastavil parametr "Zobrazit zůstatky" na "Ano".
 4. Filtr v browse faktur: po stisku klávesy <F9> na řádku "Zobrazit: faktury" došlo k překreslení obrazovky nesmysly.
 5. V "Databázi pohybů" nebyly zobrazeny všechny řádky s inventurami. Stolo se to v případě, že po posledním pohybu následovala víc než 1 inventura.
 6. V editaci kusovníku při výběru více než jedné komponenty naráz z libovolného číselníku, se množství a ceny u druhé a další komponenty vynulovaly. Chyba již existuje několik let.
 7. Tisk ze souhrnu inventury (sestava "Souhrn inven-rozdíly") – ve sloupci "celkem s DPH" se tiskly nuly nebo nepravdivé hodnoty. Chyba byla v sestavě, ne v programu.

5.35j

 1. V "Lokální konfiguraci" delší dobu nešel u zákaznického displeje "VFD-450/550" nastavit port.
 2. V "Databázi pohybů" se mohla zobrazovat chybná hodnota ve sloupci "Zůstatek" - tuto hodnotu nesprávně měnily i doklady typu objednávka, poptávka a nabídka.
 3. Chyby v "Reklamaci":
  - v menu výsledku reklamace nešla většina položek vybrat stisknutím písmenka,
  - pokud mělo být výsledkem reklamace vrácení peněz, nešlo vystavit dobropis ani prodejku.
 4. V tisku prodejky vytvořené ve funkci "Reklamace" se tiskly nesmysly. Nebyly naplněny hodnoty.
 5. V číselníku "Zboží" se zvoleným podskladem zapnutý filtr: při uložení změny na kartě chybové hlášení číslo 1380.
 6. Nesprávné chování browse zboží v "Prodeji" při zapnutém podskladu:
  - nešlo dohledávat cenou - browse, byl prázdný. Pokud se v takovémto stavu stiskla klávesa <Šipka dolů>, byla hlášena chyba číslo 1361.
  - pokud se ve sloupci cena stiskla klávesa <Home>, v browse se ukázaly i ty položky, které do podskladu nepatří.
 7. "Přehledy, Přehledy pohybů": při zadání skupiny do (a zřejmě i u označení do) se zadaná hodnota nevzala jako konec intervalu v případě, že nebyla hodnota ručně domezerována.
 8. Export několika označených dokladů (např. typu výdejka): Při exportu prvního dokladu program nabízí možnost exportovat jako příjemku. Kladná odpověď vedla k tomuto: první doklad se vyexportoval jako příjemka, další jako výdejky.
 9. "Import dokladu": pokud během importu vyskakovaly dotazy např. na číslo podskladu u položky, mohlo dojít k "zatuhnutí" programu.

5.35k

 1. Na kartě zboží bylo možné zadat číslo podskladu s úvodní nulou, což způsobilo, že takto uložená položka se nezobrazovala v browse odpovídajícího podskladu.
 2. Tisk "Příjem-nákladová/prodejní cena": pokud byla položka typu "další náklady/slevy…" zadána jako záporná, tiskla se špatná hodnota na řádku "Celkem" ve sloupci "Nákupní cena bez daně". Chyba byla na sestavě.
 3. Změna textu interní poznámky na dokladech způsobila přepis prvního textového řádku v položkách.
 4. Při zápisu příjemky u položek, které mají množství na skladě záporné a zároveň pro ně neexistují žádné pohyby, došlo k selhání s ohlášením chyby číslo 1670.

5.35l

 1. V "Prodeji" při přerušení platby cizí měnou (po <Alt K>) se nenulovaly informace o této platbě a do tržby se uvedla i úhrada v této měně.
 2. Nákupní cena na kartě kusovníku nezahrnovala nákupní cenu kusovníku, který je komponentou tohoto kusovníku.
 3. Editace parametru "Zaokrouhlit cenu" ve funkci "Skupiny zboží": bez ohledu na nastavenou hodnotu se ukládala hodnota "matematicky".
 4. Detail v browse "Zboží" ve variantě PROFI mohl udávat špatnou hodnotu marže tehdy, když parametr "Z nákupní ceny" měl ve "Skupině zboží" jinou hodnotu než v "Globální konfiguraci". V detailu se pro výpočet brala vždy hodnota z "Globální konfigurace" bez ohledu na nastavení ve "Skupině zboží".

5.35m

 1. V kartě zboží, při editaci v okně "Další kódy":
  - došlo-li ke změně a pak stisknutí klávesy <ESC>, vypsal se dotaz "Opravdu ukončit?",
  - byl-li kurzor v okně "Další kódy", pak se stiskem klávesy <F2> uložila celá karta zboží,
  - parametr "Více čárových kódů" správně neindikoval exitenci/neexistenci alternativních kódů karty.
 2. Při zakládání karty zboží pařící ke skupině, která má definován výpočet prodejních cen, se nepočítaly prodejní ceny.
 3. Při zapnuté platbě cizí měnou se v "Prodeji" při platbě domácí měnou a vyplnění placené částky rozdíl ke vrácení chybně uvedl do tržby do řádku "z toho měnou …".
 4. Byl-li v číselníku "Zboží" nastaven podsklad, pak uložení změn v kartě zboží, jejíž editace byla vyvolána stiskem kombinace kláves <Ctrl F3> z dokladu, skončilo s chybou číslo 1380 na souboru Zbozi1.NDX.

5.35n

 1. Po přihlášení jako "Super" nebylo možné zadat záporné množství na kartách zboží a obalů.