5.51

 1. Tisk ze seznamu pohybů pokladního deníku vyvolal chybové hlášení.

5.53b

 1. Opraven pád programu s runtime error 203 vyvolaný např. opakovaným spouštěním "Archivace prodejek". Původně hlášeno jako chyba ve funkci "Odeslání všeho ihned" v instalaci s 30 sklady. Šlo o chybu v DBFFILES.PAS - při neúspěšném pokusu o otevření souboru se místo fail chybně používal exit.
 2. V "Databázi pohybů" nebyly zobrazeny všechny řádky s inventurami. Za situace, že po posledním pohybu následovala víc než 1 inventura.
 3. WIN verze: když se v browse obchodních partnerů zadalo kopírování karty se slevami na skupiny zboží a při ukládání takové karty uživatel potvrdil, že chce tyto slevy též zkopírovat, program zahlásil chybu číslo 1380.
 4. WIN verze: při kopírování karty zboží do nové karty se nenulovala množství.
 5. Roční zálohování dat neproběhlo, byla-li v souboru Admin.dbf zapsána nižší verze dat než je verze programu. Např. v programu verze 5.53 bylo v Admin.dbf zapsáno 5.52.
 6. Do editace komponent kusovníku se chybně načítalo DPH a tím se špatně vypočítávaly ceny s DPH.
 7. V editaci kusovníku při výběru více než jedné komponenty naráz z libovolného číselníku, se množství a ceny u druhé a další komponenty vynulovaly. Chyba již existuje několik let.

5.53c

 1. Tisk ze souhrnu inventury (sestava "Souhrn inven-rozdíly") – ve sloupci "celkem s DPH" se tiskly nuly místo reálných čísel. Chyba byla v sestavě.
 2. Neúplný tisk uzávěrky tržby – vytiskly se jen některé řádky týkající se hotovostní platby a pak až řádek "Provedl".
 3. V databázi pohybů se mohla zobrazovat chybná hodnota ve sloupci "Zůstatek" - tuto nesprávně měnily i doklady typu objednávka, poptávka a nabídka.
 4. V "Lokální konfiguraci" delší dobu nešel u zákaznického displeje VFD-450/550 nastavit port.

5.53d

 1. V databázi pohybů se nezobrazovaly řádky reprezentující např. vyfakturované dodací listy a zůstatek nemusel odpovídat skutečnosti.

5.54ß

 1. V databázi pohybů se zobrazovaly i stornované doklady.
 2. Po otevření již uzavřené inventury <Ctrl F2> při přihlášení jako "Super" se nedalo okamžitě editovat množství. Muselo se vyskočit z browse položek do browse hlaviček inventury. Teď program vyskočí do browse hlaviček automaticky.
 3. Filtr v browsech zboží, dokladů a inventur: zobrazen prázdný browse v případě, že byl dříve zadaný filtrační parametr nahrazen novou hodnotou. Týkalo se to parametru, podle kterého byl browse setříděn. Po stisku <Home> se browse naplnil.
 4. V inventuře/zrcadle položky s nevyplněným skutečným množstvím. Pak <Ctrl F9> způsobil nastavení parametru "Editováno" na Ano. Tj. ve sloupečku "Skutečné množství" se zobrazilo 0.000.
 5. Zrcadlo s položkou xxxxx, stisk <F9> a opětný výběr položky xxxxx vedl k pádu programu s chybou číslo 1630 (pole CISLO_INV v databázi není).
 6. Tisk z rozpracované inventury: na řádku "ke dni" se tisklo místo údaje o začátku inventury datum, kdy byl tisk spuštěn.
 7. Chyby v reklamaci:
  - v menu výsledku reklamace nešla většina položek vybrat stisknutím písmenka,
  - pokud mělo být výsledkem reklamace vrácení peněz, nešlo vystavit dobropis ani prodejku.
 8. V tisku prodejky vytvořené ve funkci "Reklamace" se tiskly nesmysly (nebyly naplněny hodnoty).

5.54a

 1. V číselníku zboží se zvoleným podskladem a zapnutým filtrem: při uložení změny na kartě chybové hlášení s číslem chyby 1380.
 2. Při načítání údajů položek dokladu z číselníků zboží, obalů, prací a textů se vypisuje varování tehdy, když je v odpovídajícím číselníku nalezeno neunikátní číslo.
 3. Tisk ze seznamu reklamací vedl k pádu programu (tisk přes PrintIt).
 4. Chybné chování browse zboží ve funkci "Prodej" při zapnutém podskladu:
  - nešlo dohledávat cenou - browse byl prázdný. Pokud se v takovémto stavu stiskla klávesa <Šipka dolů>, vyvolána chyba číslo 1361.
  - pokud se ve sloupci cena stiskla klávesa <Home>, v browse se ukázaly i ty položky, které do podskladu nepatřily.
 5. Po založení karty v browse zboží s aktivním podskladem se po návratu do browse kurzor nenastavil na správné místo. Např. bylo-li setříděno podle kódu.
 6. Chybné chování browse zboží ve funkci "Prodej":
  - po zápisu ceny a stisku klávesy <End> kurzor neskočil na poslední položku s odpovídající cenou,
  - byla-li položka se zadanou cenou nalezena např. jak pro základní daňovou sazbu, tak pro sníženou, pak se po vykreslení browse na první řádek mylně zapsala první položka nalezená ve snížené sazbě,
  - bylo-li v "Lokální konfiguraci" nastaveno "Nabízet položky: K prodeji" a existovala-li jen jedna položka zadané ceny s množstvím 0.000, pak zápis ceny na řádku "Cena" v okně prodeje zobrazil browse všech položek, ovšem s kurzorem ve sloupci "Číslo". Správně se má zobrazit prázdný browse, ve kterém je v prvním sloupci preferovaný číselník.
 7. Export několika označených dokladů (např. typu výdejka): při exportu prvního dokladu program nabízí možnost exportovat jako příjemku. Kladná odpověď vedla tomuto: první doklad se vyexportoval jako příjemka, další jako výdejky.
 8. Import dokladu: pokud během importu vyskakovaly dotazy např. na číslo podskladu u položky, mohlo dojít k "zatuhnutí" programu.
 9. !Přehledy, Přehledy pohybů": při zadání skupiny do (a zřejmě i u označení do) se zadaná hodnota nevzala jako konec intervalu v případě, že nebyla hodnota ručně domezerována.

5.54b

 1. Na kartě zboží bylo možné zadat číslo podskladu s úvodní nulou, což způsobilo následující problém: takto uložená položka se nezobrazovala v browse odpovídajícího podskladu.
 2. Změna textu interní poznámky na dokladech způsobila přepis prvního textového řádku v položkách.

5.55a

 1. Tisk etiket pomocí "Obecná tiskárna" při současném nastavení "Výstupní port" = WIN1 až WIN4 končil chybou.
 2. "Oprava a kontrola dat" nahradila na položkách dokladů číslo karty zboží 0 mezerou.
 3. "Oprava a kontrola dat" opravovala záporná čísla na kladná.
 4. U slovenské verze nefungovala dobře konverze sazeb DPH.
 5. Při zaúčtování příjemky do Účta200x se sloučily dohromady hodnoty u sazeb 9% a 19%.
 6. Přestalo fungovat otevírání pokladní zásuvky typu Serial u DOS verze programu.
 7. "Přehledy, Přehled pohybů" a "Přehledy, Denní přehled" nebral v úvahu součtové položky.
 8. "Přehled pohybů" po <Alt F4> v číselnících a přehledy v "Přehledech" započítávaly také položky dokladů typu prodejka a dobropis, které byly použity k vyřízení reklamace.
 9. Nefungoval tisk etiket na sériový port ve WIN verzi programu na PC se systémem WindowsXP.
 10. Tisková sestava "Příjem-nákladová/prodejní cena": pokud byla položka typu "další náklady/slevy…" zadána jako záporná, tiskla se špatná hodnota na řádku "Celkem" ve sloupci "Nákupní cena bez daně". Chyba byla na sestavě.

5.55b

 1. Za situace, kdy konfig.zip existoval jak v "datumových" podadresářích, tak i přímo v adresáři zadaném uživatelem, se pro obnovu konfigurace nabízely jen soubory umístěné v podadresářích.
 2. Za situace, kdy v jednom "datumovém" podadresáři je záložní soubor dat a ve druhém není soubor (nebo je tam jakýkoliv soubor), se pro obnovu dat nabízely oba adresáře. A až po zvolení adresáře bez zálohy dat se program ozval, že tam záloha dat není.
 3. "Aktualizace programu" a "Import dat": bylo-li jako zdroj souborů použito CD, program zahlásil "Na disku již není volné místo" a funkce byla přerušena.

5.56ß

 1. V číselníku zboží ve sloupci s množstvím se nezobrazoval po <F9> seznam množství doplňkových údajů.
 2. V "Prodeji" se za určitých okolností u položek zboží, které mají doplňkové údaje, při výběru objevilo hlášení o nedostatečném množství na skladě i když to nebyla pravda. V následně zobrazeném "zeleném" okně se pak dala položka normálně vybrat.
 3. V DOS verzi karty zboží se hlásila duplicita kódu v případě, že se kurzor přes kolonku kód pouze přesunul. Tedy duplicitní hodnota nebyla zadána během editace této karty, ale někdy dříve.
 4. V DOS verzi karty zboží, při editaci v okně "Další kódy":
  - došlo-li ke změně a pak stisknutí klávesy <ESC>, vypsal se dotaz "Opravdu ukončit?",
  - byl-li kurzor v okně "Další kódy", pak se stiskem klávesy <F2> uložila celá karta zboží,
  - parametr "Více čárových kódů" správně neindikoval exitenci/neexistenci alternativních kódů karty.
 5. Při povoleném internetovém obchodě se po uložení nové karty zboží/práce vždy přidával další záznam do souboru INTOB.DBF (tj. i tehdy, když se v okně "Další údaje pro export do internetového obchodu" nic nezapsalo).
 6. Při zápisu příjemky u položek, které mají množství na skladě záporné a zároveň pro ně neexistují žádné pohyby, došlo k selhání s ohlášením chyby číslo 1670.

5.56

 1. Ve verzi 5.55b se při tvorbě dokladů po stisknutí klávesy <F9> nechtěně znemožnilo zobrazení seznamu doplňkových údajů ke zboží v případě, že nebyl v databázi žádný záznam, resp. byl pouze jeden.
 2. Při zápisu příjemky u položek, které měly množství na skladě záporné a zároveň pro ně neexistovaly žádné pohyby, došlo k selhání s ohlášením chyby číslo 1670.

5.56a

 1. Stisknula-li se klávesa <Esc> po editaci množství v ceníku dodavatelů, nebylo zobrazeno upozornění, že změny nebudou zapsány.
 2. Výsledek filtrování zboží nebyl správný, resp. nebylo možné smazat nastavení filtru stiskem <Ctrl F2> v případě, že FLZsoubor v adresáři KONFIG byl poškozený nebo odpovídal svou strukturou starší verzi programu.
 3. "Přecenění zboží, obalů a prací": po stisku klávesy <Enter> ve sloupci DPH a zvolení původní sazby DPH se zobrazovalo hlášení: "Požadovanou hodnotu se nepodařilo správně uložit". Navíc se hodnota daně přebarvila tak, jakoby došlo ke změně.
 4. "Přecenění obalů": hledání položky zápisem klíče ve sloupci "Název" vyvolávalo hlášení: "Databázová chyba 1380 – klíč má nesprávnou délku".
 5. "Ceníky dodavatelů": pokud byl v "Lokální konfiguraci" nastaven "Preferovaný číselník" na "Kód" nebo "Zkratka," pak stisk kombinace kláves <Alt F4> v browse položek zboží zvoleného dodavatele vedl k pádu programu s chybou číslo 1630. Chyba zavlečena při programování zákaznické úpravy až ve verzi 5.56.
 6. Pokud se v editoru čísla zadala mezi znaménko mínus a číslo jedna nebo více mezer, např. u slev, pak se takové číslo převedlo na 0.
 7. Výrobní číslo nešlo zadat snímačem čárového kódu v případě, že snímač měl nastaven prefix na Tabelátor.
 8. V prodeji se v případě, že má položka mít vyplněno výrobní číslo, jeho zadání ignorovalo v okamžiku, kdy taková položka byla vybrána snímačem čárového kódu s nastaveným prefixem na Tabelátor.
 9. V české verzi programu se od 1.7.2008 místo domácí měny Kč, vypisovala slovenská koruna Sk.

5.56b

 1. Při pokusu o zálohování dat v programu, který byl spouštěný ze serveru s cestou např. J: program zahlásil "Nejsou dostupné datové soubory…". A záloha dat nebyla vytvořena.
 2. Přidávání položek zboží pomocí <F9> ve funkci "Ceníky dodavatelů" mohlo vést k pádu programu s runtime error 203. To, zda program zkolaboval nebo ne souviselo také s množstvím položek v ceníku dodavatele.
 3. "Databáze pohybů" po <Alt F4> mohla obsahovat řádky, které zde nepatřily. Např. když byla zakázka "vyfakturována" prodejkou a následně provedena "Archivace prodejek", nebo proveden "Zpětný přepočet zásob" apod.
 4. "Zpětný přepočet zásob" nepracoval dobře s "vyfakturovanými" doklady – v takovémto případě bylo programem vypočtené množství menší než skutečné množství odpovídající danému dni.

5.56c

 1. Funkce "Filtr" v seznamu faktur: pokud se nastavilo např. "Zobrazit pouze doklady s úhradou:" a na nevyplněné hodnotě úhrady se stisknula klávesa <Enter>, program "zamrznul".
 2. DOS verze programu dovolovala obnovit konfiguraci ze souboru konfig.zip, jenž byl vytvořený ve WIN verzi. Protože však ZIPsoubor generovaný WIN verzí není kompatibilní s DOS verzí, nebyla konfigurace obnovena korektně.
 3. WIN verze programu byla ve funkcích, které lze přerušit stiskem klávesy <Esc> (např. souhrny v browsech zboží a dokladů, filtr s výpočtem, označování všech položek v browsech), značně pomalejší než DOS verze programu.
 4. Pokud "Poptávka" obsahovala pouze jeden řádek položek a ten se <Ctrl Delete> smazal, kurzor skočil na nesprávné místo.
 5. Hodnota parametru "Tisk do kuchyně" ve skupině zboží se při aplikaci funkce "Opravy a kontroly dat" zničila.
 6. Editace parametru "Zaokrouhlit cenu jak" ve funkci "Skupiny zboží": bez ohledu na nastavenou hodnotu se ukládala hodnota "matematicky".
 7. Detail v browse zboží ve variantě PROFI mohl udávat špatnou hodnotu marže tehdy, když parametr "Z nákupní ceny" měl ve skupině zboží jinou hodnotu než v "Globální konfiguraci". V detailu se pro výpočet brala vždy hodnota z "Globální konfigurace" bez ohledu na nastavení ve skupině zboží.
 8. V "Prodeji" při přerušení platby cizí měnou (po <Alt K>) se nenulovaly informace o této platbě a do tržby se uvedla i úhrada v této měně.
 9. Nákupní cena na kartě kusovníku nezahrnovala nákupní cenu kusovníku, který je komponentou tohoto kusovníku.

5.56d

 1. Při zapnuté platbě cizí měnou se v "Prodeji" při platbě domácí měnou a vyplnění placené částky rozdíl ke vrácení chybně uvedl do tržby do řádku "z toho měnou …".

5.56e

 1. Za jistých okolností nešlo na příjemce zadat cenu u rozpuštěných dopravních nákladů.

5.57ß

 1. Na sestavě "Potvrzení o příjmu zakázky č. xxxxxxxx" tisknuté na paragonové tiskárně se chybně tiskl druhý řádek kolonky "Popis závady".
 2. I když byl nastaven v INIsouboru v sekci [PRODEJ], parametr Zobrazovani_Mnozstvi na Ne, zobrazovalo se množství na skladě na zobrazeném detailu položky po <Ctrl F4>.
 3. Souhrn zboží mohl zobrazovat špatné hodnoty tehdy, když bylo filtrováno podle "Doplňkový údaj" a položka zboží byla přijímána s různými doplňkovými údaji. Při výpočtu se chybně počítalo s celkovým množstvím položky zjištěné v souboru DoplUd.dbf. Tj. filtrační podmínka zapsaná v "Doplňkový údaj" se nebrala v úvahu.
 4. Návrat z "Přehledu pohybů" na položku v browse zboží nefungoval dobře, když byl kurzor před stiskem <Alt F4> ve sloupci, v němž nelze zadat klíč pro hledání položky (např. množství). Podobně se to chovalo např. i po stisku kombinace kláves <Alt F9> a <Alt F10>.
 5. "Oprava a kontrola dat" si neuměla poradit v "Rekonstrukci doplňkov. údajů" se situací, kdy jsou v jednotlivých doplňkových údajích v souboru DoplUd.Dbf záporné hodnoty u množství u termínovaných položek.
 6. Rušení označených položek prací ve WIN verzi: pokud nebylo možné některou z prací zrušit, vypsalo se na monitoru neúplné varování. Okno bylo "zdeformované" a obsahovalo pouzen úvodní část hlášení.
 7. Přenos dat pomocí ftp/e-mailu: po spuštění opravného přenosu na centrále "Odeslat poslední údaje ihned" se program zacyklil a opakovaně vypisoval "Exportují se hodnoty skladu č. xx".
 8. Cena s DPH zobrazená v browse "Přehledu pohybů" po <Alt F4> nesouhlasila s jednotkovou cenou s DPH uvedenou na dokladu.
 9. Z browse "Zboží" spuštěna editace, editováno a karta uložena. Po návratu do browse se kurzor nevracel na správný řádek tehdy, když byl browse setříděn podle nějakého nejednoznačného kritéria (názvu, dodavatelů atd). Podobné chování bylo možné vyvolat též v číselnících obalů, prací a obchodních partnerů.
 10. Byl-li v "Číselníku zboží" nastaven podsklad, pak uložení změn v kartě zboží, jejíž editace byla vyvolána stiskem <Ctrl F3> z dokladu, skončilo s chybou číslo 1380 na souboru Zbozi1.NDX.
 11. Při zakládání karty zboží patřící ke skupině, která má definován výpočet prodejních cen, se nepočítaly prodejní ceny.

5.57b

 1. Tisk záznamů z "Pokladního deníku všech stanic" za určitých podmínek netiskl záznamy z konce zvoleného období. Např. při tisku "Uzávěrky tržby" chyběly automatické uzávěrky posledního dne. K chybě tisku docházelo tehdy, když byl záznam pořízen v čase 23:59 – typicky při automatické uzávěrce tržby. Ve verzi 5.35 tato chyba nebyla.
 2. Při přeceňování vyfiltrovaného (a neoznačeného) zboží ve WIN verzi program "padal" s hlášením: "Acces violation at address… in module TrifidWin.exe". Stejně to "padalo" při hromadné změně sazby DPH. V DOS verzi programu se chyba neprojevovala, ale pro jistotu opraveno též ve verzi 5.35n.

5.57c

 1. Funkce "Zrušení inventur" nemazala záznamy v souboru PlDInv.dbf.
 2. Barva stavu a stadia objednávky uzavřená a odeslaná byla omylem zelená.
 3. Ve WIN verzi programu bylo možné spustit obnovu indexových souborů i v případě, že byly spuštěny další stanice.
 4. Chybně se zaokrouhlovala vracená částka domácí měny při platbě cizí měnou.

5.57d

 1. Pokud se v "Prodeji" použila pro identifikaci odběratele karta s čárovým kódem a zároveň tento odběratel měl na své skladové kartě nastavenu slevu pomocí prodejní sazby (např. 4), pak se toto neprojevilo změnou barvy rámečku v pravém horním rohu kolem cen a detailu zboží. Přitom se ale tato sazba použila pro prodej vybraného zboží.
 2. Při importu položek zboží z přenosného terminálu do "Inventury" nebyl hlášen stav, když nebyla položka v číselníku zboží nalezena.
 3. Při převodu popisu skladů z ISKsouboru do INIsouboru byly chyby, které znemožňovaly konverzi dat verze STANDARD.
 4. Načítání komponent kusovníku do příjemky bylo pomalé, resp. od více jak 20 komponent docházelo ke "kousání" programu.
 5. "Inventura": po zadání skutečného množství položky mající doplňkový údaj typu velikost, barva apod. se zobrazuje doplňkový browse pro zadání množství s ohledem na konkrétní velikost/barvu. Ve sloupci "Skutečné množství" však nebylo možné toto konkrétní množství zadat. Editovat množství po stisku <Alt F9> na hodnotě "Skutečné množství" v browse položek inventury možné bylo.
 6. Při vytváření nové karty "Zboží", "Práce" a "Obchodního partnera" kopírováním z browse se nezkopírovala "Poznámka". Pokud karta zboží vznikala kopírováním a při ukládání bylo zahlášeno: "Není vyplněno číslo podskladu" nebo "Tento kód již byl použit" atd., byla u této nově vytvářené karty "Poznámka" vymazána.

5.57e

 1. Ve WIN verzi při stisknuté klávese <Caps Lock> nefungovaly kombinace kláves <Alt> a písmeno.
 2. Ve WIN verzi nefungovala kombinace kláves <Alt Ins> v browse vozidel.
 3. V browse, ve kterem byl aktivován filtr a následně vyvoláno hledání pomocí <Ctrl F>, docházelo k chybnému vykreslení řádků.
 4. Při kopírování karty zboží stiskem <Ctrl F9> program nehlásil duplicitu kódu, což dříve dělal.
 5. V browse "Přecenění zboží" se mohla zobrazovat chybná hodnota marže. Bbyla počítána vždy z průměrné nákupní ceny bez ohledu na nastavení v "Globální konfiguraci" nebo ve skupině zboží.
 6. Po vyexportování označených dokladů je nebylo možné naimportovat, byl-li mezi označenými doklady vyfakturovaný nebo stornovaný doklad. Synchronizační soubory zboží, obalů, prací sice byly vytvořeny, ale jen s pracovními jmény, které jsou pro následný import nevyhovující. Tj. nedošlo k závěrečnému přejmenování souborů.
 7. Nesprávné součty cen v patičce při tisku z browse "Zboží" za situace, že byl zapnutý filtr s parametrem doplňkový údaj typu velikost, barva apod.
 8. V ceníku dodavatele se nevyplňovaly hodnoty množství v rezervaci, požadované množství a minimální zásoba.

5.57f

 1. Pokud měl kusovník jinou sazbu DPH než případná spřažená položka, pak se po výběru kusovníku na doklad toto DPH zkopírovalo nejen do komponent kusovníku, ale i do spřažené položky.
 2. Pokud měl kusovník spřaženou položku a došlo-li na dokladu k jeho sečtení s dříve vybraným stejným kusovníkem, množství u spřažené položky se špatně sečetlo.
 3. Pokud měl kusovník spřaženou položku, tak "Oprava a kontrola dat" tuto vazbu zrušila tím, že se číslo kusovníku v souboru SprPol.dbf nahradilo „T„. Asi podobně došlo ke zrušení odkazů v souborech NahrPol.dbf a DoplUd.dbf.
 4. V "Prodeji" v menu po <*>, položka "Sleva xx.x %"" se neprovedla.

5.57g

 1. V DOS verzi programu nemusel z důvodu nevhodného typu kabelu fungovat od verze 5.55 zákaznický displej typu Firich VFD.

5.57h

 1. Při obnově indexových souborů mohlo dojít ke konfliktu s programem AVG 9.0. Indexové soubory nebyly vytvořeny, na monitoru bylo zobrazeno chybové hlášení a v souboru trifid.log bylo zapsáno: "Nelze zapsat do TempObjektu !!!" a "Databázová chyba, nepodařilo se reindexovat databázi !!!".
 2. Funkce "Přechod na nové DPH": při nastaveném parametru "Zachovat cenu" s DPH se při vlastním přechodu provede výpočet nových prodejních ceny bez DPH dvakrát. Výsledkem je, že se prodejní ceny s DPH nezachovají, ale sníží se o rozdíl nové a staré sazby DPH.