5.60b

 1. Chyba v exportu dokladu ve WIN verzi: chybějící synchronizační soubor zboží. V exportním adresáři soubor existoval pod svým pracovním jménem, tj. nepodařilo se jej korektně přejmenovat. Chyba vznikla až ve verzi 5.60.

5.61a

 1. Inventura: po zadání skutečného množství položky mající doplňkový údaj typu velikost, barva apod. se zobrazoval doplňkový browse pro zadání množství s ohledem na konkrétní velikost/barvu. Ve sloupci "Skutečné množství" však nebylo možné toto konkrétní množství zadat. Editovat množství po stisku <Alt F9> na hodnotě "Skutečné množství" v browse položek inventury možné bylo.
 2. Funkce "Akce": po přidání položky zboží/práce do spuštěné akce bylo možné editaci akce opustit bez uložení. Položka tak sice byla uvedena ve spuštěné akci, ale neměla nastavenou hodnotu databázové položky AKCE na ‚A‘ v souborech číselníku zboží/prací.

5.61b

 1. Ve WIN verzi při ukládání údajů editovaných WIN kartou zboží se nezapisovala hodnota položky AKCE.
 2. Ve WIN verzi v prodeji nefungovala kombinace kláves <Alt R>.
 3. Export dokladu obsahující položky typu obal končil s chybovým hlášením: "Nepodařilo se vyexportovat doklad č. xxxxxxxxx! V zadaném exportovacím adresáři …… byl nalezen pomocný soubor, který se nedaří otevřít".

5.61c

 1. Po spuštění výpočtu akčních cen označených položek docházelo k chybnému zápisu položek do PlAkce.dbf.

5.61d

 1. Program během spouštění ve WIN verzi "padal" na lištu.
 2. Ve WIN verzi v "Nastavení tisku etiket" s nastavitelným obsahem se nedal vybrat obsah u parametrů Data.
 3. Pokud bylo zboží v akci, nebylo ho možné ve výdejce, ale i jinde, vydat/prodat za nákupní cenu.
 4. Vyhledávání položky v číselníku zboží snímačem kódu při zapnutém podskladu vedlo k chybě číslo 1380.
 5. Při importu položek zboží z přenosného terminálu do inventury nebyl hlášen stav, když nebyla položka v číselníku zboží nalezena.
 6. Při vytváření nové karty zboží, práce a obchodního partnera kopírováním z browse se nezkopírovala poznámka. Pokud karta zboží vznikala kopírováním a při ukládání bylo zahlášeno "Není vyplněno číslo podskladu" nebo "Tento kód již byl použit" atd., byla u této nově vytvářené karty poznámka vymazána.
 7. Na kartě zboží se po stisku <F9> na kolonce Kód nedopočítával EAN13. Dopočet fungoval jen když v "Nastavení tisku etiket" byla u parametru "Typ" zvolena jakákoliv tiskárna (tzn. jiná hodnota než "Není").

5.61e

 1. Ve WIN verzi nefungovala kombinace kláves <Alt Insert> v browse vozidel.
 2. V browse, ve kterém byl aktivován filtr a následně vyvoláno hledání pomocí <Ctrl F>, docházelo k chybnému vykreslení řádků.
 3. V tisku etiket pomocí "Obecná tiskárna" došlo k zavlečení chyby projevující se tiskem prázdných řádků např. mezi dvěma etiketami.
 4. Při kopírování karty zboží stiskem <Ctrl F9> program nehlásil duplicitu kódu.
 5. Barevná indikace marže na dokladech u prodejek fungovala pouze na účtenky. U úplného daňového dokladu a zjednodušeného daňového dokladu nefungovala.
 6. Nastavením parametru "Výstupní port/soubor" na hodnoty WIN1 až WIN4 se automaticky nastavuje parametr "Sekvence před tiskem" na hodnotu Ano.
 7. V browse přecenění zboží se mohla zobrazovat chybná hodnota marže (byla počítána vždy z průměrné nákupní ceny bez ohledu na nastavení v "Globální konfiguraci" nebo ve "Skupině zboží".
 8. Při vytváření nové karty zboží se výpočet prodejních cen nezaokrouhloval na předepsaný řád.
 9. Po stisku <F9> v detailu uzávěrky tržby se zobrazoval browse všech prodejek, ačkoliv se měly vyfiltrovat jen prodejky odpovídající dané uzávěrce.
 10. Po vyexportování označených dokladů je nebylo možné naimportovat, byl-li mezi označenými doklady vyfakturovaný nebo stornovaný doklad. Synchronizační soubory zboží, obalů, prací sice byly vytvořeny, ale jen s pracovními jmény, které jsou pro následný import nevyhovující (tj. nedošlo k závěrečnému přejmenování souborů)
 11. Zrychlení synchronizace číselníků v případě, že se synchronizací zakládají nové položky.
 12. Načítání komponent kusovníku do příjemky bylo pomalé, resp. od více jak 20 komponent docházelo ke kousání programu.

5.62a

 1. V browse položek uzavřené inventury způsobil stisk <Šipka nahoru> návrat do browse hlaviček inventur.
 2. Pohyby jedné položky po <Alt F4>: vypočítávaný zůstatek byl ovlivněn i pohybem na vyfakturovaném dokladu.
 3. Pohyby jedné položky po <Alt F4>: jeho zobrazení způsobilo rozhození nastavení zaokrouhlování cen na dokladu, pokud bylo provedeno v průběhu editace dokladu.

5.62b

 1. Nefungovalo zálohování konfigurace, když byl program nainstalován v kořenovém adresáři disku.
 2. Nesprávné součty cen v patičce při tisku z browse zboží za situace, kdy byl zapnutý filtr s parametrem "Doplňkový údaj" typu velikost, barva apod.
 3. Přecenění – při úvodním zobrazení browse položek nebyly vykreslené ceny.
 4. Přecenění se zapnutým podskladem – po přepisu ceny a potvrzení klávesou <Enter> nebo <Šipkou> pád s chybou číslo 1691.
 5. <Alt F9> na položce zboží/obalu s rezervovaným množstvím vedlo k pádu s chybou číslo 1640.
 6. Pád v browse položek inventury za podmínek: nastaveno "Výběr snímačem", kurzor do sloupce Název, setřídit podle názvu, pak kurzor do sloupce "Skutečné množství" a snímačem načíst kód – hláška o databázové chybě číslo 1380 (nebo pád bez zahlášení, v souboru trifid.log zapsáno např.: Str2Key na >8581900000908 < = 35/10).
 7. Po tisku z inventury se za jistých okolností mohlo na monitoru zobrazit hlášení s databázovou chybou číslo 1380.
 8. Chyba v tisku sestavy "Inventurní seznam": bylo-li v "Globální konfiguraci" nastaveno "Při inventuře množství v rezervaci odečítat od množství na skladě", ve sloupci "Evidenční množství" se chybně tiskl součet množství na skladě a v rezervaci.
 9. V ceníku dodavatele se nevyplňovaly hodnoty množství v rezervaci, požadované množství a minimální zásoba.
 10. Po automatickém zálohování dat při ukončování WIN verze program zatuhl (neukončil se). Zřejmě tak, že v adresáři se zálohami dat byl uživatelem přejmenován nejstarší adresář RRRRMMDD na RRRRMMDDneco.
 11. Program spuštěný ve WIN verzi, v browse obalů po stisku <Shift F4> a volbě např. "K čemu je položka připojena" následoval pád programu. Obdobně i pro zboží a práce.
 12. Přecenění zboží a obalů: po změně ceny a stisku <Enter> se nepřepisovala hodnota marže.
 13. Přecenění zboží, obalů a prací s nastavenými cenami s DPH: po <Alt F4> a následné změně ceny v browse pohybů ve smyslu z ceny s DPH na cenu bez DPH došlo při návratu zpět do browse přecenění k tomu, že se zobrazily ceny bez daně. Avšak v hlavičce browse bylo napsáno, že jde o ceny s DPH. Obdobně i při opačném nastavení cen.
 14. V přecenění prací nešly spustit pohyby na položce <Alt F4>.
 15. Byl-li na dvou kartách zboží shodný kód, pak při přesunu kurzoru z Kód na jinou kolonku byla duplicita hlášena pouze na jedné z těchto dvou karet.
 16. Spuštění funkce "Opravy a kontroly dat" s parametrem „Rekonstrukce datových vazeb“ končilo s databázovou chybou číslo 1500, když byl ve skupině zboží zadán spřažený text.
 17. Byl-li program nainstalován na serveru tak, že byl spouštěn např. T:\SpustMe.bat, pak při spouštění funkce „Přenos údajů“ nedošlo k vytvoření přenosového souboru. Na monitoru a v souboru EMAIL\trifid.pm bylo hlášeno „Není co pakovat!“ a „CHYBA - nebyly zabaleny všechny soubory !“.
 18. Ve WIN verzi při stisknuté klávese <Caps Lock> nefungovaly kombinace kláves <Alt> a písmeno.

5.62c

 1. Stisk <F3> na prázdném browse „Pokladní deníky všech stanic“ způsoboval pád programu.
 2. V browse pohybů po stisku <Alt F4> se nevypisovala firma uvedená v hlavičce dokladu, byla-li tam zapsána ručně (bez odpovídajícího záznamu v číselníku obchodních partnerů).
 3. V browse pohybů po stisku <Alt F4> nefungovalo hledání podle zadaného výrobního čísla (funkční jen při vyplnění všech 20 znaků).
 4. Pokud měl kusovník jinou sazbu DPH než případná spřažená položka, pak se po výběru kusovníku na doklad toto DPH zkopírovalo nejen do komponent kusovníku, ale i do spřažené položky.
 5. Pokud měl kusovník spřaženou položku a došlo-li na dokladu k jeho sečtení s dříve vybraným stejným kusovníkem, množství u spřažené položky se špatně sečetlo.
 6. Pokud měl kusovník spřaženou položku, tak "Oprava a kontrola dat" tuto vazbu zrušila tím, že se číslo kusovníku v souboru SprPol.dbf nahradilo „T„. Asi podobně došlo ke zrušení odkazů v souborech NahrPol.dbf a DoplUd.dbf.
 7. V Prodeji v menu po <*>, položka "Sleva xx.x %"" se neprovedla.

5.62d

 1. Po uložení karty zboží/práce se na nově založené kartě nenastavovala hodnota preferované sazby DPH z "Globální konfigurace".
 2. V DOS verzi programu nemusel z důvodu nevhodného typu kabelu fungovat od verze 5.55 zákaznický displej typu Firich VFD.

5.62e

 1. Byla-li na kartách zboží, obalů nebo prací změněna sazba DPH stiskem mezerníku, pak se při stisku <Esc> nezobrazovalo hlášení "Opravdu ukončit?".
 2. Nebylo možné smazat nově založený druh úhrady, ačkoliv nebyl na žádném dokladu použit.
 3. Přesto, že nebylo povoleno "Zobrazení údajů o dodavateli", byly informace o dodavateli v několika funkcích programu zobrazovány.
 4. Přesto, že nebyl povolen "Přístup k pokladnímu deníku", bylo v browse dokladů po zobrazení okna s parametry filtru možné na řádku "Č. uzávěrky od:" vyvolat klávesou <F9> browse Pokladní deníky všech stanic.
 5. Při obnově indexových souborů mohlo dojít ke konfliktu s programem AVG 9.0. Indexové soubory nebyly vytvořeny, na monitoru bylo zobrazeno chybové hlášení a v souboru trifid.log bylo zapsáno: "Nelze zapsat do TempObjektu !!!" a "Databázová chyba, nepodařilo se reindexovat databázi !!!".
 6. Ve WIN verzi programu bylo zrychleno zpracování funkcí "Přehledy, Přehled pohybů" a "Přehledy, Denní přehled".
 7. Funkce "Přechod na nové DPH": při nastaveném parametru "Zachovat cenu" s DPH se při vlastním přechodu provede výpočet nových prodejních ceny bez DPH dvakrát. Výsledkem je, že se prodejní ceny s DPH nezachovají, ale sníží se o rozdíl nové a staré sazby DPH.

5.70ß

 1. Načítání komponent kusovníku do příjemky bylo pomalé, resp. od více jak 20 komponent docházelo ke "kousání" programu.

5.70c

 1. V prodeji, např. po výběru odběratele, ale i jindy, se nezobrazila suma bez DPH. Tato chyba je i ve starších verzích, minimálně až do 5.57, možná i dál. Tam není opravena.
 2. Ve slovenské verzi programu se v tisku „Mesačná uzavierka“ uváděly chybné hodnoty ve sloupci „Poc.Par:“.
 3. Ve WIN verzi při stisknuté klávese <CapsLock> nefungovaly kombinace kláves <Alt> a písmeno.
 4. Pokud měl kusovník jinou sazbu DPH než případná spřažená položka, pak se po výběru kusovníku na doklad toto DPH zkopírovalo nejen do komponent kusovníku, ale i do spřažené položky.
 5. Pokud měl kusovník spřaženou položku a došlo-li na dokladu k jeho sečtení s dříve vybraným stejným kusovníkem, množství u spřažené položky se špatně sečetlo.
 6. Pokud měl kusovník spřaženou položku, tak Oprava a kontrola dat tuto vazbu zrušila tím, že se číslo kusovníku v souboru SprPol.dbf nahradilo „T„. Asi podobně došlo ke zrušení odkazů v souborech NahrPol.dbf a DoplUd.dbf.
 7. V Prodeji v menu po <*>, položka "Sleva xx.x %"" se neprovedla.

5.71ß

 1. V DOS verzi programu nemusel z důvodu nevhodného typu kabelu fungovat od verze 5.55 zákaznický displej typu Firich VFD.

5.72ß

 1. V číselníku skupin v nastavení „Tvorby prodejních cen v příjmu a číselnících“ se jednociferná záporná hodnota marže zapisovala do dat nekorektně.

5.73

 1. Ve WIN verzi programu bylo zrychleno zpracování funkcí "Přehledy, Přehled pohybů" a "Přehledy, Denní přehled".

5.74

 1. Funkce "Přechod na nové DPH": při nastaveném parametru "Zachovat cenu" s DPH se při vlastním přechodu provede výpočet nových prodejních ceny bez DPH dvakrát. Výsledkem je, že se prodejní ceny s DPH nezachovají, ale sníží se o rozdíl nové a staré sazby DPH.

5.74b

 1. Při přechodu z verzí 5.12 a starších se chybně převedly jednotky u zboží a prací.
 2. Při přechodu z verzí 5.35 a starších se chybně převedly sazby DPH v inventurách a zrcadlech.

5.74c

 1. Pokud se v prodeji vyvolal browse a položka se dohledávala zadáním její ceny, mohlo dojít k vypsání jedné položky na dvou řádcích browse.
 2. Funkce "Zrušení dokladů" havarovala na nekonzistentních datech (2 záznamy se shodným číslem dokladu v hlavičkovém souboru). Při pádu byla hlášena chyba 1680 - načtení smazaného záznamu.
 3. V browse "Faktury a dobropisy" nebyly zvýrazněny doklady, u nichž vypršel termín splatnosti. V browse "Reklamace" nebyly zvýrazněny doklady, u nichž vypršel termín vyřízení reklamace.

5.75

 1. Program při svém startu i při vytváření prodejek neustále znova nabízel přechod na nové sazby DPH. Pokud se přechod nechal udělat s nastaveným zachováním cen s DPH, došlo k dalšímu přepočtu (snížení) cen.

5.75b

 1. Ve funkci "Prodej" se nebralo v úvahu nastavení parametru "Povolené cenové sazby" z "Lokální konfigurace".

5.75c

 1. Při importu příjemky se nesprávně kontrolovala duplicita čísla faktury i v případě, že číslo faktury nebylo vyplněno.
 2. Pokud byl nastaven automatický výpočet prodejních cen při příjmu a zároveň se v příjemce v okně po <F5> ručně změnila některá prodejní cena, tak se tato změna nevzala v úvahu. Po stisknutí klávesy <Enter> se vrátila původní automaticky vypočtená prodejní cena.
 3. Pokud se prováděl upgrade na tuto verzi programu z verzí z roku 2005 až 2007 a v těchto verzích byly již doplněny nové sazby DPH 10 a 20%, pak program při prvém startu ohlásil, že tyto sazby nezná a že ukončí svou práci.
 4. Při zrušení všech dat se zaokrouhlování sum na dokladech defaultně nastavovalo na 50 haléře.
 5. Nesprávné zobrazení pohybů na položce za podmínek: a) položka byla uvedena např. na dokladu typu výdejka a tato výdejka byla následně vyfakturována, b) v okně podmínek pro zobrazení pohybů byl zadán konkrétní obchodní partner. Došlo k zobrazení i těch pohybů, které vznikly vyfakturováním dokladů pro jiné obchodní partnery.

5.75d

 1. Byla-li ve funkci "Obnova dat" zadána volba "Z FTP serveru", obnova se nemusela provést (závislé na vlastnostech FTP serveru).
 2. Nesouhlas hodnoty skladu vyjádřené celkovou nákupní cenou s DPH: částka udávaná v tabulce "Souhrn skladu zboží" se mohla lišit od částky uvedené v závěru tiskového formuláře, který byl vytisknut z browse zboží (např. Stav skladu zboží inventurní). Obdobně pro obaly.
 3. Chybné zobrazování řádků browse při hledání položky cenou ve funkci "Prodej": seznam položek se zobrazoval dvakrát.
 4. Stisk klávesy <Insert> v "Pokladním deníku" WIN verze mohl vyvolat pád programu. Došlo k němu, když v souboru rpoh.dbf byl záznam např. typu "Vklad a výběr peněz" s hodnotou 2 v položce NABIDKA.
 5. V "Pokladním deníku" nešla vytvořit "Uzávěrka tržby" v případě, že by obsahovala pouze prodejky placené jenom bezhotovostně.
 6. Při vytváření nové karty zboží/kusovníku kopírováním z již existující karty se nepřenášel údaj "Číslo podskladu" (verze GASTRO/PROFI).