5.94

 1. Při importu dokladu a současném nastavení v "Globální konfiguraci" budoucích sazeb DPH, které ještě v tuto chvíli neplatí, program chybně ohlásil: "Na dokladu č. xxxxxxxxx nalezena položka se sazbou DPH yy.y %. Doklad nebude importován - byl vystaven zz.zz.zzzz!".

5.94a

 1. Při importu rozpracovaného dokladu typu výdejka, dodací list, faktura, dobropis, prodejka a zakázka se chybně aktualizovala hodnota rezervovaného množství u zboží a obalů. Toto množství se mohlo dostat i do záporu.
 2. V souvislosti se zvýšením snížené sazby DPH z 10 na 14 procent se při exportu dat do účetnictví SB, ÚČTO Tichý, STEREO pro DOS i WIN a VABANK pro DOS chybně přičítaly hodnoty tržeb, pohledávek nebo závazků v sazbě 14% k hodnotám v sazbě 20%.
 3. Program varianty GASTRO/PROFI: v číselníku zboží skladu CELKOVÝ POHLED nebylo možné označovat jednotlivé položky.

5.94b

 1. Program varianty GASTRO/PROFI: po spuštění funkce "Vytvoření ceníků dodavatelů" docházelo k zobrazení chybového hlášení: "Databázová chyba 1380 - klíč má nesprávnou délku... Soubor ...\SKLAD\CZbozi1.NDX".
 2. Po spuštění funkce "Vytvoření čárových kódů" docházelo k zobrazení chybového hlášení: "Databázová chyba 1510 - neotevřený index... Soubor ...\SKLAD\Zbozi.DBF". Následně byl program ukončen.
 3. Program varianty GASTRO/PROFI: byl-li v číselníku zboží zvolen podsklad, pak při zakládání nové karty klávesou <Insert> mohlo dojít k nabídnutí již existující karty s číslem 1. Byla-li za tohoto stavu stisknuta klávesa <Esc>, došlo k zobrazení chybového hlášení: "Databázová chyba 1471 - neotevřený index... Soubor ...\SKLAD\Zbozi.DBF". Následně byl program ukončen.

5.94c

 1. Program varianty PROFI používající více čárových kódů u zboží: byla-li v číselníku zboží hledána položka pomocí jejího alternativního kódu, pak nebyla nalezena v případě, že základní kód obsahoval znaky s diakritikou nebo malá písmena. Na monitoru se zobrazilo hlášení "Původní záznam nebyl nalezen - nastavuji se na první záznam s klíčem xxxxxxx". Ve funkci Prodej nefungovalo hledání položky zadáním alternativního kódu v browse zboží vůbec.
 2. Po obnově dat typu "obnovit pouze číselníky" ve WIN verzi byly všechny prodejní ceny zboží, obalů a prací nulové.
 3. Verze PROFI: v prodeji při rozpracování více prodejek se nešlo přepnout na rozpracovanou prodejku v případě, že jeden z rozpracovaných dokladů byl zapsán jako výdejka nebo dodací list a nebo faktura.
 4. Nebylo možné odeslat údaje z číselníku zboží na váhu SM100.
 5. Nebyl-li během automatické zálohy dat při ukončení programu dostupný disk zadaný v lokální konfiguraci, záloha dat byla provedena na disk C:. Současně však byla omylem přenastavena cesta pro automatické zálohování, tj. parametr "Adresář automat. zálohování" byl nastaven na C:.

5.94d

 1. V lokální konfiguraci variant STANDARD a GASTRO nebylo možné nastavit parametr "Zobrazení cen v okně displeje". Navíc se v prázdném řádku nad tímto parametrem vypisoval nesmyslný text.
 2. V programu varianty PROFI bylo při pokusu o editaci ceníku dodavatele, tj. po stisku klávesy <F3> ve funkci Ceníky dodavatelů, možné za určitých okolností vyvolat chybové hlášení "Databázová chyba 1670 - tento záznam v souboru není".
 3. Ve funkci "Systémové funkce, Konfigurace, Druhy úhrad a zápisů v PD" nebylo možné smazat nově vytvořenou úhradu. Při pokusu o smazání docházelo k vyvolání chybového hlášení "Databázová chyba 1500 - neplatné číslo indexu".
 4. V programu varianty PROFI/GASTRO se při přímem výběru zapsáním např. kódu kusovníku/receptury ve funkci "Prodej" nebralo v úvahu jeho případné zařazení do cenové akce.

5.94e

 1. Ve variantě programu Autoservis bylo při editaci karty vozidla možné stiskem klávesy <Esc> vyvolat chybové hlášení "Databázová chyba 1510 - neotevřený index".

5.96a

 1. Do obratu obchodního partnera se chybně započítávaly i doklady typu poptávka, objednávka dodavateli, nabídka a objednávka od zákazníka.
 2. Na kartě zboží bylo možné vyvolat neustále se opakující hlášení "V tomto případě vám napovědět neumím. Lituji." takto: Kurzor se nastavil do sloupce pro zadávání marže, pak se přesunul na sazbu DPH, stiskla se klávesa <F9> a zvolená sazba daně se potvrdila klávesou <Enter>.
 3. Pokud měly ve variantě PROFI nejméně dvě karty zboží shodný kód a alespoň na jedné z nich byl zapsán kód alternativní, pak se po sejmutí tohoto alternativního kódu mohl v browse zboží kurzor nastavit na položku se shodným základním kódem, ale jiným (nebo nevyplněným) kódem alternativním.
 4. Pokud během výpočtu souhrnu zboží z množství k dispozici (tj. po stisku <CtrlF6> v browse zboží) obsluha stiskem <Esc> tento výpočet přerušila, pak následný stisk klávesy <Esc> způsoboval pád programu.
 5. Pokud během výpočtu pohledu "Položky bez pohybů" obsluha stiskem <Esc> tento výpočet přerušila a následně dalším stiskem <Esc> - při zobrazeném hlášení "Probíhá filtrování položek zboží" - přerušila i tuto akci, pak došlo k vyvolání chybového hlášení !!! Databázová chyba 1510 - neotevřený index !!!.
 6. Ve funkci "Zpětný přepočet zásob" číselníku zboží bylo zobrazováno nesprávné množství v případě, kdy ve fakturách byly uvedeny jiné doklady pouze svými hlavičkami (tj. např. v položkách faktury bylo stisknuto <CtrlF9> a pak zvoleno "Vyfakturovat výdejku nebo dodací list" a "Seznam hlaviček").
 7. Editace parametrů Skupina zboží ve variantě PROFI: stiskla-li obsluha při zápisu nové skupiny zboží klávesu <F2> v okamžiku, kdy byl kurzor na parametru "Tvorba prodejních cen v příjmu a číselnících" nebo "Tvorba prodejních cen na dokladech", a pak stisk klávesy <F2> ještě zopakovala, potom při opuštění editačního okna "Skupina zboží" program nenabízel možnost nastavit obchodním partnerům slevu na tuto novou skupinu zboží.
 8. Ve funkci "Nastavení skladů" varianty PROFI/GASTRO nebylo možné zrušit žádný podsklad. Pokus o jeho zrušení skončil zatuhnutím programu a chybovým hlášením "Se soubory pracuje jiná stanice. Prosím ČEKEJTE."
 9. Při tvorbě dokladu se starými sazbami DPH se v nabídce starých sazeb DPH (po stisku kombinace kláves <Ctrl F9> na sazbě DPH) nezobrazovaly všechny sazby.